Notícies

Últimes notícies
 • APROVACIÓ D'UN PROCEDIMENT MÉS ÀGIL PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN L'ORDRE SOCIAL I EL SEU AUGMENT

   

  El passat 5 d’agost es va publicar al BOE el Reial Decret 688/2021, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament general sobre procediments per la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i pels expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, normativa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2022.

   

  Us detallem els punts més importants d’aquesta nova regulació:

   

  -Activitat administrativa automatitzada. Inspecció de treball tindrà una activitat administrativa més automatitzada, analitzant les dades massives per controlar incompliments, especialment de Seguretat Social. Així, podran expedir una Acta d’infracció sense la intervenció directe de l’Inspector/a de Treball.

   

  -Pagament immediat (“Pronto pago”). Es permetrà l’abonament de la sanció amb una reducció del 40% de l’import, sempre i quan l’infractor reconegui la seva responsabilitat.

   

  Recordatori: en data 1 d’octubre s’incrementen les sancions per infraccions en l’Ordre Social.

   

  A continuació us ho mostrem en un requadre:

   

  TIPUS D'INFRACCIÓ GRADUACIÓ SANCIÓ EXEMPLES

  Relacions laborals i treball,
  Seguretat Social, moviments
  migratoris i Treball 
  d'estrangers,

  ETT i empreses usuàries i infraccions per obstrucció

  Lleu

   

  De 70 a 750€ •No exposar en un lloc visible del centre de treball el calendari laboral vigent.
  •No conservar durant 4 anys la documentació que acrediti el compliment d'obligacions d'afiliació, altes...
    Greu De 751 a 7.500€
   
  •No formalitzar l'acord de treball a distància.
  •Iniciar l'activitat sense haver sol·licitat inscriure's a la SS.
    Molt greu De 7.501 a 225.018€ •Impagament i endarreriments reiterats en el pagament dels salaris.
  •No ingressar, en temps i forma, les quotes corresponents que recapta la
  Tresoreria General de la SS.
  Supòsits especials Greu De 3.750 a 12.000€ •No sol·licitar l'afiliació inicial o alta de persones treballadores que ingressen al servei de l'empresari o sol·licitar-la fora de termini.
  •Comunicar la baixa en un règim de la SS de treballadors per compte aliè
  encara que continuin la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació
  de serveis, servint-se d'una alta indeguda en un règim de persones
  treballadores per compte propi.
    Molt greu De 12.001 a 225.018€ •Donar ocupació a persones beneficiàries o sol·licitants de pensions o altres
  prestacions periòdiques de la SS.
  Prevenció de riscos laborals Lleu De 45 a 2.450€ •No comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball.
    Greu De 2.451 a 49.180€ •No portar a terme avaluaciones de riscos, actualitzacions o revisions.
  •No realitzar reconeixements mèdics i proves de vigilància de l'estat de
  salut als treballadors.
    Molt greu De 49.181 a 983.736€ •No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i
  salut de les treballadores en períodes d'embaràs o lactància.

   

  Departament laboral

 • HORARI D'AGOST

   

  Us informem que el nostre horari del 2 al 31 d'agost (ambdós inclosos) serà de 8 a 14h

 • LLEI 11/2021 DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

   

   

  El passat 9 de juliol es va publicar al BOE la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta llei ha modificat l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions que, resumidament, quedaran així:

   

  Quan alguna de les parts intervinents sigui un empresari o professional no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000€ (abans 2.500€) o el seu contravalor en moneda estrangera. Tot i així, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional aquest import citat serà de 10.000€ o el seu contravalor en moneda estrangera.

   

  L’incompliment d’aquesta normativa comportarà un expedient sancionador amb multes pecuniàries proporcionals del 25% de la base; amb la possibilitat de reduir la sanció al 50% si no es presenten al·legacions.

   

  Consideracions a tenir en compte respecte la limitació de pagaments en efectiu:

   

  -Afecta factures, nòmines i qualsevol altre pagament o cobrament.
  -Es considera efectiu un xec bancari al portador.
  -Els clients poden pagar en efectiu a un compte bancari, ara bé, l’ingrés l’ha de fer el propi client.
  -No es permeten els cobraments o pagaments en efectiu parcials en relació a una operació que superi la quantitat de 1.000€.
  -No es permet fraccionar una operació en diferents factures per eludir el límit dels 1.000€. 
  -Es permet cobrar en efectiu una “factura recapitulativa” en la qual s’incloguin diverses operacions realitzades en dates diferents per un mateix destinatari, sempre que s’hagin efectuat dins un mateix mes natural i es pugui demostrar que es tracta d’operacions diferents i independents.
  -Cal conservar els justificants de pagament de les operacions superiors a 1.000€ durant un període de 5 anys.

   

  Departament fiscal

 • NOU AJUT DE LA GENERALITAT

   

   

  Us informem que la Generalitat de Catalunya ha convocat un nou ajut per al recolzament a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19, destinat a satisfer el deute pendent i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament meritats entre 01.03.2020 i 31.05.2021, procedents de contractes  anteriors al 13.03.2021, pagant en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, reduint el nominal de deute bancari prioritzant el que estigui garantit amb aval públic. Aquests deutes s’hauran de justificar més endavant.

   

  Les sol·licituds es poden presentar des d’avui, 21 de juny, i fins el dia 30 de juny a les 15h; l’ordre d’entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per l’atorgament dels ajuts.

   

  El tràmit es fa a través del sistema d’inscripció prèvia i poden sol·licitar aquestes ajudes les persones empresàries o professionals i empreses que:

   

  -Tinguin domicili fiscal a Catalunya.
  -Realitzin alguna de les activitats incloses al CNAE llistat per la Generalitat: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/preguntes-sobre-els-beneficiaris/llistat-de-cnae-acceptats-per-als-ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-covid-19/index.html
  -Hagin realitzat aquesta  activitat durant els anys 2019 i 2020 i la continuïn realitzant en l’actualitat.
  -Es trobin en alguna d’aquestes situacions

   

  a) Que apliquin règim de mòduls a l’IRPF durant els exercicis 2019 i/o 2020.
  b) Que a la declaració de l’IVA  o tribut equivalent el volum d’operacions hagi disminuït en més d’un 30% respecte el 2019 (incloses les CB i Societats Civils).
  c) Que siguin grups consolidats que tributin a l’IS pel règim de tributació consolidada i acreditin una disminució de l’activitat del grup de més d’un 30% el 2020 respecte al 2019.

   

  Si es tributa per mòduls es podran rebre fins a 3.000€; la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000€.

   

  Si voleu que us tramitem l’ajut, podeu enviar un correu electrònic a mbou@curriusassociats.com.

   

  Els nostres honoraris per fer aquest tràmit són de 150€ més IVA.

 • CIRCULAR CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS

   
  En data 28 de maig del 2021 es va publicar el Reial Decret Llei 11/2021,  en el qual es prorroguen i regulen les noves mesures de suport per cessament d’activitat pels treballadors autònoms (CATA).
   
   
  A continuació procedim a exposar-vos els beneficis i ajudes que es recullen en el present RDL i que són d’interès pels autònoms que ho necessitin:
   
   
  1. Els autònoms que eren beneficiaris i que han percebut fins el dia 31/05/2021 alguna de les prestacions de Cessament Activitat Autònoms (CATA) dels articles 6 i 7 del RD Llei 2/2021, tindran dret automàticament a l’exempció de la quota en:
   
   
  -90% cotitzacions rebut juny 2021.
  -75% cotitzacions rebut juliol 2021.
  -50% cotitzacions rebut agost 2021.
  -25% cotitzacions rebut setembre 2021.
   
   
  Aquestes exempcions s’aplicaran automàticament per la TGSS, sempre i quan no es demani cap de les prestacions declarades a continuació.
   
   
  2. S’han regulat 4 prestacions de Cessament Activitat que poden sol·licitar els autònoms que compleixin els requisits. Les prestacions són:
   
   
  A-Prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats per suspensió temporal TOTAL l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (article 6).
   
   
  Requisits:
  -Afiliats i d’alta en el Règim Especial de la SS dels treballadors per compte propi o autònoms, mínim 30 dies abans de l’inici de la suspensió.  
  -Estar al corrent de pagament, o bé, invitació al pagament.
   
   
  Sol·licitud
  -S’haurà de sol·licitar dins els primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de tancament d’activitat. 
  -Si la sol·licitud es presenta fora de termini el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. 
   
   
  Quantia de la prestació:
  -70% de la base mínima de cotització.
  -Reducció a un 40% quan 2 o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
   
   
  Durada
  Tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en el qual s’acordi l’aixecament de les mesures o el 30/09/2021, si aquest fos anterior. 
   
   
  Efectes:
  Exoneració del pagament de la quota d’autònoms durant el període en el qual l’activitat romangui suspesa, des del primer dia del mes que s’adopti la mesura de tancament d’activitat fins l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura o fins el 30/09/2021, si aquesta última data és anterior.
   
   
  Incompatibilitats
  -Treball per compte d’altri si els ingressos superen 1,25 vegades l’import del SMI (1.385,42€ amb pagues extres incloses).
  -Realització d’una altra activitat per compte propi. 
  -Percepció de rendiments procedents de l’activitat de la societat. 
  -Percepció d’una prestació de Seguretat Social, excepte les que ja es venien percebent si són compatibles. 
   
   
  B-Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que venien cobrant la prestació cessament article 6 o 7 del RD Llei 2/2021, i que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista l’article 7 d’aquest RD Llei 11/2021 (article 8).
   
   
  Requisits
  -Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril del 2020. 
  -No tenir rendiments nets superiors a 6.650€, durant el segon i tercer trimestre del 2021.
  -Acreditar en el 2n i 3r trimestre del 2021 uns ingressos inferiors als del primer trimestre del 2020
   
   
  Durada i sol·licitud
  Tindrà una durada de 4 mesos a comptar des del 01/06/2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers 21 dies naturals de juny. 
   
  Si es presenta passat el 21/06/2021, els efectes quedaran fixats el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 30/09/2021.
   
   
  Quantia prestació
  -50% de la base mínima de cotització que correspongui pel tipus d’activitat.
  -Reducció a un 40% quan dos o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
   
   
  Incompatibilitats
  -Percepció d’una retribució per treball per compte d’altri.
  -La realització d’una altra activitat per compte propi. 
  -La percepció de rendiments procedents de l’activitat de la societat.
  -Percepció d’una prestació de la Seguretat Social, excepte aquella que es vingués percebent i fos compatible amb l’activitat. 
  -Si es compleix amb els requisits del article 7 d’aquest RD Llei 11/2021.
   
   
  Efectes:
  El treballador autònom durant la vigència de la prestació haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la TGSS. La mútua abonarà al treballador, juntament amb la prestació, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.  
   
   
  A partir del 01/01/2022 es revisaran totes les resolucions provisionals adoptades. Es podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/09/2021.
   
   
  C-Prestació Cessament Activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7).
   
   
  Requisits:
  -Autònoms que venien percebent la prestació anterior de l’article 7 del RD Llei 2/2021 i compleixen amb els dos requisits següents d’ingressos.
  -Tenir el 2n i 3r trimestres del 2021 una reducció dels ingressos de més del 50% en comparació al  2n i 3r trimestre del 2019.
  -No tenir durant el 2n i 3r trimestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980€.
   
   
  Quantia
  -70% de la base de cotització que correspongui pel tipus d’activitat.
  -En cas de pluriactivitat es cobrarà el 50% de cada activitat.
   
   
  Durada
  Podrà percebre’s com a màxim fins el 30/09/2021. 
  A  partir  del 31 de maig del 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots  els requisits de l’article 330 LGSS. 
   
   
  Sol·licitud:
  La prestació tindrà efectes a 01/06/2021 si es sol·licita dins els primers 21 dies naturals de juny, sinó tindrà efectes a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 
   
   
  Ingrés de les cotitzacions:
  El treballador autònom durant la vigència de la prestació haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la TGSS. La mútua abonarà al treballador, juntament amb la prestació, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.  
   
   
  Compatibilitats:
  La prestació podrà ser compatible amb el treball per compte aliè si la suma dels ingressos nets procedents del treball per compte propi i aliè, no superen 2,2 vegades el SMI. I aquests ingressos per compte aliè no poden superar 1,25 vegades el SMI.
   
   
  El treballador autònom podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/09/2021, amb efectes del mes següent a la comunicació.
   
   
  Si sou treballadors autònoms i us trobeu en situació de suspensió o disminució de l’activitat i reducció dels ingressos, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.
   
   
  Departament laboral

 • CIRCULAR RD 11/2021: PRÒRROGA D'ERTOS

   

  El passat 28 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 11/2021 de mesures urgents en defensa de l’ocupació, mitjançant el qual es prorroguen els expedients de suspensió de contractes fins el 30 de setembre del 2021.

   

  A continuació us exposem els principals punts en matèria laboral que es recullen en el present RDL i que són d’interès per a les empreses en relació als seus treballadors.

   

  Es prorroguen de forma automàtica els ERTOs de força major fins el 30/09/2021. 

   

  -Les empreses que pertanyin a sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor (sectors amb un elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat -activitats previstes a l’annex que us enllacem) quedaran exonerades entre 01/06/2021 i 30/09/2021 amb els següents percentatges a nivell de cotització a la Seguretat Social:

   

  1. Respecte les persones treballadores afectades per l’expedient de regulació temporal que reiniciïn la seva activitat a partir de l’01/06/2021 o que l’haguessin reiniciat des de l’entrada en vigor del Reial Decret 18/2020 de 12 de maig de 2020, respecte dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’01/06/2021: exoneració del 95% de l’aportació empresarial meritada de juny a setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors; o del 85% si l’empresa té més de 50 treballadors.

   

  2. Respecte els treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre 01/06/2021 i 30/09/2021, s’aplicarà pels períodes i percentatges afectats per la suspensió, una exoneració del 85% a la Seguretat Social de juny a agost, i del 70% el mes de setembre, per les empreses de menys de 50 treballadors. I per les empreses de més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% els mesos de juny a agost, i del 60% el setembre.

   


  -Els ERTOs de les empreses que no pertanyin als sectors ultra protegits també es prorrogaran automàticament i podran acollir-se a les següents exoneracions de la Seguretat Social:

   

  1. Respecte les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin activitats suspeses, i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte l’aportació empresarial meritada els mesos de juny i juliol serà del 85%, i del 75% els mesos d’agost i setembre, quan l’empresa tingui menys de 50 treballadors. Quan l’empresa tingui més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% els mesos de juny i juliol, i del 65% els mesos d’agost i setembre.

   


  -Pels ERTOs per impediment per restriccions administratives, l’exoneració a la Seguretat Social serà del 100% per a les empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a les empreses de més de 50 treballadors.

   

   

  S’estén fins el 30/09/2021 la suspensió dels contractes temporals i la prohibició d’acomiadar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID.

   


  No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions d’activitat, ni realitzar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTOs. En el cas que es vulgui fer alguna de les accions descrites, s’hauria de renunciar expressament a l’ERTO per no incórrer en responsabilitats ni sancions.

   


  Les empreses que s’acullen a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació. En el cas que l’empresa ja tingués un compromís de salvaguarda, aquest nou s’iniciaria quan hagi finalitzat el primer.

   


  Si arribés el moment en el qual la vostra activitat professional estigués afectada per impediments o limitacions que vinguessin imposades per les autoritats competents, us poseu en contacte amb nosaltres per poder-vos assessorar de l’expedient que s’ha de dur a terme.

   

  Departament laboral

   

 • IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS (MODEL 540)

   
   
  Us recordem que durant el mes de juny, aquelles societats que tinguin domicili fiscal a Catalunya i tinguin actius no productius situats a Catalunya han de presentar l’IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS.
   
   
  Què s’entén per actius no productius?
   
  ⇒Els béns que se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis o partícips de la societat, o a persones vinculades a aquests, i que es destinen a l’aprofitament propi, excepte que el seu ús constitueixi un rendiment en espècie (en cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considerarà només la part o proporció que es destina a l’aprofitament privat).
   
  ⇒Els béns que se cedeixen mitjançant preu als propietaris, socis o partícips de la societat, o a persones vinculades a aquests, i que es destinen a l’ús propi, excepte que el beneficiari satisfaci per la cessió del bé el preu de mercat, treballi de manera efectiva a la societat i percebi per això una retribució superior al preu de la cessió.
   
  ⇒Els béns que no estan afectes a l’activitat econòmica, és a dir, els que no s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica.
   
   
  Quins tipus de béns afecta?
   
  •Béns immobles
  •Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cv
  •Embarcacions de lleure
  •Aeronaus
  •Objectes d’art i antiguitats (amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric)
  •Joies
   
   
  Als efectes d’aquest impost s’entenen per béns situats a Catalunya, aquells béns immobles situats en territori català i aquells vehicles, embarcacions, aeronaus, obres d’art, antiguitats o joies la tinença de les quals correspongui a la societat.
   
   
  Quins béns estan exclosos?
   
  ♦No es consideren actius no productius si es destinen a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat.
   
  ♦Tampoc es consideren no productius si es destinen a serveis econòmics o socioculturals del personal de l’entitat.
   
   
  Què s’ha de pagar?
   
  La base imposable d’aquest impost és la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius: 
   
  → En el cas dels immobles: en base al valor cadastral. 
  → En el cas de la resta d’actius (vehicles, embarcacions, aeronaus, joies, obres d’art...): en base al valor de mercat.
   
  Un cop obtingut el total de tots els actius, es pagarà segons la taula següent:
   
   
   
   
  Quan s’ha de presentar aquest impost?
   
  De l’1 al 30 juny de cada any. 
   
   
  Quina és la data de meritació? 
   
  La data de meritació d’aquest impost és l’1 de gener de cada any. Això significa que caldrà liquidar aquest impost en funció dels actius no productius que tingui la societat en propietat en data 1 de gener de l’any en curs. 
   
  Així doncs, en cas que la societat tingui habitatges no afectes o vehicles d‘ús privat d’una potència superior a 200 cv, embarcacions, aeronaus, joies o obres d’art, ens hauríeu d’enviar, el més aviat possible, les següents dades:
   
   
   HABITATGES             
  -data d’adquisició
  -referència cadastral
  -valor cadastral
  -percentatge de titularitat
   
   
  VEHICLES, EMBARCACIONS O AERONAUS    
  -data d’adquisició
  -valor d’adquisició
  -permís de circulació
  -fitxa tècnica
   
   
  JOIES O OBRES D’ART        
  -data d’adquisició
  -valor d’adquisició
  -certificat d’autenticitat 
   
   
  Departament fiscal

 • SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE VIC

   

  Us detallem breument la subvenció que l’Ajuntament de Vic ha aprovat per estimular i reactivar l’ocupació a les empreses:


   Import de la subvenció: serà l’equivalent a 6 mensualitats, amb paga extra prorratejada, del salari mínim interprofessional (entre 3.325 i 6.650 €), en els casos de noves contractacions (a) i aixecaments d’ERTO (b). I en els casos de contractacions de persones que compleixin els requisits per obtenir els permisos de residència i treball  de 17.655,74 euros (c).

   

  En cas de finalització del contracte abans de transcorreguts els 12 mesos consecutius de vigència, la subvenció serà proporcional als dies treballats.

   

  ⇒ Beneficiaris:

   

  a) Empreses amb domicili social a Vic que desafectin treballadors de l’ERTO

   

  Requisits:

   

  - S’ha de desafectar a partir de 21/04/2021 de l’ERTO a la persona treballadora per un període no inferior a 12 mesos i a jornada completa.
  - No haver realitzat acomiadaments improcedents ni acomiadaments col·lectius en els tres mesos anteriors a la data d’aixecament de l’ERTO.

   

  b) Empreses de la comarca d’Osona que contractin persones empadronades a Vic desocupades inscrites com a demandants d’ocupació o en situació de precarietat laboral: haver estat o estar treballant amb una jornada inferior al 50% o encadenament de contractes temporals de 3 mesos o inferior durada, en els darrers 365 dies.

   

  Requisits:

   

  - El percentatge de la jornada en la contractació no podrà ser inferior al 50% de jornada.
  - La durada del contracte no pot ser inferior als 12 mesos consecutius.
  - No haver realitzat acomiadaments improcedents i no tenir treballadors afectats per acomiadament col·lectiu o ERTO en els tres mesos anteriors a la data d’inici del contracte.

   

  c) Empreses amb centre de treball a Osona que contractin persones estrangeres empadronades a Vic durant el darrer any, que no disposin de permís de residència i treball.

   

  Requisits:

   

  - La durada del contracte no pot ser inferior a 12 mesos consecutius.
  - El contracte ha de ser de jornada completa.
  - El treballador ha de complir els requisits per poder tramitar la targeta de residència i treball per arrelament social.
  - No haver realitzar acomiadaments de treballadors durant l’últim any, o justificar-ne el motiu.
  - La resta de treballadors de l’empresa han d’estar contractats a jornada completa. Si hi ha algun treballador a jornada reduïda, ha de ser perquè ho hagi sol·licitat el propi treballador.
  - No haver fet contractes temporals inferiors a l’any durant l’últim any.
  - Tenir un mínim d’un any d’activitat.

   

  És requisit imprescindible en els tres supòsits de subvenció estar al corrent de pagament i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Vic, Hisenda i la Seguretat Social.

   

  El nombre d’accions subvencionables per cada empresa és d’una com  a màxim.

   

  El termini de presentació de les sol·licituds en casos de creació de llocs de treball i desafectació de treballadors en situació d’ERTO, serà fins el dia 01/08/2021.

   

  En el cas de creació de llocs de treball per persones estrangeres sense permís de residència serà fins el dia 01/06/2021, per tal de poder fer efectiu el contracte abans del dia 01/08/2021. 

   

  Aquells que estigueu interessats poseu-vos en contacte amb el vostre responsable laboral.

   

  La dotació pressupostària reconeguda per aquesta subvenció és de 300.000 euros. 

   

  Els nostres honoraris per la tramitació de la subvenció són de 180 euros més IVA.

   

  Departament laboral

 • PRESTACIONS PER NAIXEMENT I CURA DE MENOR 2021

   

  Us recordem que a partir d’aquest 2021 el permís per naixement i cura de menor serà de 16 setmanes per a cadascun dels progenitors.

   

  En el cas de naixement, adopció, guarda per a fins d’adopció o acolliment, cada progenitor tindrà dret a una suspensió de la relació laboral de 16 setmanes de durada. 

   

  Les 6 primeres setmanes són obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, a continuació del naixement o de la resolució judicial.

   

  Les 10 setmanes restants són voluntàries i es poden gaudir de forma seguida a les 6 setmanes obligatòries, de forma ininterrompuda i a jornada completa, o bé, previ acord entre l’empresa i el/la treballador/a, en diferents trams setmanals, a temps complet o parcial, fins que el menor tingui 12 mesos.

   

  En el supòsit de part múltiple, s’ampliarà a 1 setmana més per a cada progenitor i per cada fill/a a partir del 2n. Així mateix, també s’ampliarà a 1 setmana més per a cada progenitor, en el cas de discapacitat del menor.

   

  La vacant del/a treballador/a per motiu de naixement, adopció, guarda per a fins d’adopció o acolliment, pot ser coberta per una persona inscrita a l’atur, mitjançant un Contracte d’Interinitat per substitució de la baixa que tindrà la mateixa durada que la suspensió en motiu del naixement, adopció o acolliment. En aquest cas, les quotes de la Seguretat Social, tant del/a treballador/a substituït com del nou treballador/a, seran 100% bonificades.

   

  Departament laboral

 • CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS

   
  El passat 27 de gener del 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, mitjançant el qual es regulen les mesures de suport als treballadors autònoms.
   
   
  A continuació procedim a exposar-vos les prestacions que es recullen en el present RDL: 
   
   
  1.Prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (article 5).
   
   
  Requisits:
   
  -Afiliats i d’alta en el Règim Especial de la SS dels treballadors per compte propi o autònoms, abans de l’1 de gener del 2021.  
  -Estar al corrent de pagament, o bé, invitació al pagament.
   
  Sol·licitud
   
  -S’haurà de sol·licitar dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de tancament d’activitat. 
  -Si la sol·licitud es presenta fora de termini el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. 
   
  Quantia de la prestació:
   
  -50% de la base mínima de cotització. 
  -Un increment del 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de família nombrosa i els ingressos procedeixen únicament de l’activitat suspesa.
  -Reducció a un 40% quan 2 o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
   
  Durada
   
  Tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en el qual s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig del 2021 si aquesta fos anterior. 
   
  Efectes:
   
  Exoneració del pagament de la quota d’autònoms, durant el període que l’activitat romangui suspesa, des del primer dia del mes que s’adopti la mesura de tancament d’activitat fins l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura o fins el 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior.
   
  Incompatibilitats
   
  -Treball per compte d’altri si els ingressos superen 1,25 vegades l’import del SMI.
  -L’acompliment d’una altra activitat per compte propi. 
  -Percepció de rendiments procedents de la activitat de la societat. 
  -Percepció d’una prestació de SS, excepte les que ja es venien percebent i són compatibles. 
   
   
  2.Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 d’aquest RDL o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del RDL 8/2015. 
   
   
  Requisits
   
  -Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions en el règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril del 2020. 
  -No tenir rendiments nets procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
  -Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos procedents de l’activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020
   
  Durada i sol·licitud
   
  Tindrà una durada de 4 mesos a comptar des de l’1 de febrer del 2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes quedaran fixats el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31 de maig del 2021.
   
  Quantia prestació
   
  -50% de la base mínima de cotització que correspongui al tipus d’activitat.
  -Reducció a un 40% quan dos o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
   
  Incompatibilitats
   
  -Percepció d’una retribució per treball per compte d’altri si els ingressos superen 1,25 vegades l’import del SMI.
  -L’acompliment d’una altra activitat per compte propi. 
  -La percepció de rendiments procedents de l’activitat de la societat.
  -Percepció d’una prestació de SS, excepte aquella que es vingués percebent i fos compatible amb l’activitat. 
   
  Efectes:
   
  Exoneració del pagament de la quota d’autònoms durant el temps de la percepció de la prestació.
   
   
  A partir de l’1 de setembre del 2021 es revisaran totes les resolucions provisionals adoptades. És podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/04/2021.
   
   
  S’extingirà el dret a la prestació extraordinària de cessament d’activitat si durant la percepció d’aquesta concorren els requisits per causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat contemplat a l’article 7 d’aquesta norma o la prestació regulada als articles 327 i següents del RDL 8/2015. 
   
   
   
  3.Article 7. Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. A partir de l’1 de febrer del 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista a l’art. 327 LGSS.
   
   
  Requisits:
   
  -S’exigirà acreditar en el 1r semestre de 2021 una reducció dels ingressos de l’activitat per compte propi de més del 50% en comparació als del 2n semestre de 2019. I no haver obtingut durant el 1r semestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980€.
   
  Quantia
   
  -50% base cotització mínima que correspongui en funció de l’activitat.
   
  Durada
   
  -Podrà percebre’s com a màxim fins el 31 de maig del 2021. 
  -A  partir  del 31 de maig del 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots  els requisits de l’art. 330 LGSS. 
   
  Sol·licitud:
   
  -La prestació tindrà efectes a 1 de febrer del 2021 si es sol·licita dins els primers vint-i-un dies naturals de febrer, sinó tindrà efectes a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 
   
  Ingrés de les cotitzacions:
   
  -El treballador autònom durant la vigència de la prestació, haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la TGSS. La mútua abonarà al treballador juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comuns.  
   
  Compatibilitats:
   
  -La prestació podrà ser compatible amb el treball per compte aliè si la suma dels ingressos nets procedents del treball per compte propi i aliè, no superen 2,2 vegades el SMI. I aquests ingressos per compte aliè no superen 1,25 vegades el SMI.
   
   
  El treballador autònom podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30 d’abril del 2021, amb efectes del mes següent a la comunicació.
   
   
   
  4.Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la  propagació del virus Covid-19 contemplada a l'apartat 1 de l’article 13 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (Disposició transitòria segona). 
   
   
  Els treballadors autònoms que a 31 de gener del 2021 estiguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat podran continuar percebent-la, amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a que s’aixequi la mesura o fins el 31 de maig del 2021 si aquesta data fos anterior. 
   
   
  Si sou treballadors autònoms i us trobeu en situació de suspensió o disminució de l’activitat i reducció dels ingressos, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.
   
   
  Departament Laboral

 • BASES DE COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS PER A 2021

   

   

  Les bases de cotització dels treballadors autònoms són les mateixes que l’any 2020, segons regula l’article 119 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

   

  La base mínima dels treballadors autònoms, persona física, és de 944,40 €/mes i pels autònoms societaris és de  1.214,10 €/mes.

   

  La base màxima dels treballadors autònoms és de 4.070,10 €/mes.

   

  Tingueu en compte que les pensions de jubilació d’aquest any 2021, es computen en funció de les bases dels últims 24 anys i a partir del 2022, es computaran en funció de les bases dels últims 25 anys.

   

  La base de cotització dels treballadors autònoms es fixa en funció de l’edat a data 01/01/2021:

   

  -Si són menors de 47 anys, o bé tenen 47 anys, i la seva base el desembre 2020 ha estat igual o superior a 2.052 €/mes o causen alta en el règim amb posterioritat, podran escollir entre 944,40 i 4.070,10 €. Els de 47 anys que no compleixin els requisits indicats, escolliran entre 944,40 i 2.077,80 €/mes. Si la seva base és inferior a 2.052 €/mes tenen la possibilitat d’escollir una base de quantia superior a 2.077,80 €/mes, si es sol·licita abans del 30/06/2021.

   

  -La base mínima dels treballadors autònoms de 48 anys o més, serà de 1.018,50 €/mes i la base màxima serà de 2.077,80 €/mes, excepte cònjuge supervivent del titular del negoci i que continuï el negoci.

   

  -Tingueu en compte que la base mínima pels autònoms societaris sempre és de 1.214,10 €/mes.

   

  També us recordem que els treballadors autònoms tenen l’opció de canviar la seva base de cotització 4 vegades a l’any. Els terminis són:

   

  -La presentació des de l’1 de gener i fins al 31 de març té efectes a partir de l’1 d’abril.
  -La presentació des de l’1 d’abril i fins al 30 de juny té efectes a partir de l’1 de juliol.
  -La presentació des de l’1 de juliol i fins al 30 de setembre té efectes a partir de l’1 d’octubre.
  -La presentació des de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre té efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent.

   

  Departament laboral

 • FESTIUS NACIONALS, AUTONÒMICS I LOCALS PER A 2021

   

   

  A continuació us detallem els 14 dies festius per a l’any 2021:

   

  Festius nacionals i autonòmics de Catalunya 

   

  1 de gener (Cap d’Any)
  6 de gener (Reis)
  2 d’abril (Divendres Sant)
  5 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  1 de maig (Festa del Treball)
  24 de juny (Sant Joan)
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
  1 de novembre (Tots Sants)
  6 de desembre (Dia de la Constitució) 
  8 de desembre (Immaculada Concepció)
  25 de desembre (Nadal)

   

  A més de les festes indicades, es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

   

  Us detallem les festes de la comarca d’Osona i d’alguna altra població fora de la mateixa:

   

  Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre
  Aiguafreda, 24 de maig i 7 de desembre
  La Garriga 3 d'agost i 1 d'octubre

   

  OSONA

   

  Alpens, 16 de febrer i 27 de setembre
  Balenyà, 21 de gener i 24 d'agost
  Brull, el, 23 d'abril i 1 d'octubre
  Calldetenes, 24 de maig i 24 de setembre
  Centelles, 1 de setembre i 31 de desembre 
  Espinelves, 22 de gener i 1 d'octubre 
  Esquirol, l', 1 d'abril i 24 de maig
  Cantonigròs, 1 d'abril i 16 d'agost
  Sant Martí Sescorts, 1 d'abril i 11 de novembre
  Folgueroles, 24 de maig i 1 d'octubre 
  Gurb, 24 de maig i 30 de novembre
  Lluçà, 24 de maig i 10 de desembre
  Malla, 22 de gener i 24 de maig
  Manlleu, 1 d'abril i 24 de maig
  Masies de Roda, les, 15 de juliol i 29 de setembre
  Masies de Voltregà, les, 7 de setembre i 8 de setembre
  Vinyoles, 12 de juliol i 8 de setembre 
  Montesquiu 1 d'octubre i 7 de desembre
  Muntanyola, 24 de maig i 16 de juny
  Olost, 24 de maig i 16 d'agost
  Santa Creu de Jotglar, 24 de maig i 14 de setembr
  Orís, 25 d'agost i 20 de setembre
  Oristà, 20 de gener i 30 de novembre
  Raval de Sant Feliu, el, 24 de maig i 13 de setembre
  Torre d'Oristà, la, 24 de maig i 8 de setembre
  Perafita, 2 de febrer i 29 de juny;
  Prats de Lluçanès, 22 de gener i 25 de juny
  Roda de Ter, 24 de maig i 23 de setembre 
  Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre
  Sant Agustí de Lluçanès, 25 d'agost i 28 de setembre
  Sant Bartomeu del Grau, 24 de maig i 2 d'agost
  Sant Boi de Lluçanès, 20 de maig i 28 de setembre 
  Sant Hipòlit de Voltregà, 6 de setembre i 8 de setembre
  Sant Julià de Vilatorta, 24 de maig i 26 de juliol
  Sant Martí d'Albars, 24 de maig i 11 de novembre
  Sant Martí de Centelles, 24 de maig i 11 de novembre
  Sant Pere de Torelló, 29 de juny i 27 de setembre 
  Sant Quirze de Besora, 24 de maig i 16 de juny
  Sant Sadurní d'Osormort, 24 de maig i 6 de setembre
  Sant Vicenç de Torelló, 22 de gener i 6 de setembre
  Santa Cecília de Voltregà, 1 d'abril i 22 de novembre
  Santa Eugènia de Berga, 24 de maig i 6 de setembre
  Santa Eulàlia de Riuprimer, 24 de maig i 6 de setembre 
  Santa Maria de Besora, 13 de setembre i 7 de desembre
  Seva, proposta no formulada
  Sant Miquel de Balenyà, 24 de maig i 26 de juliol
  Sobremunt, 11 de novembre i 13 de desembre
  Sora, 15 de maig i 29 de juny 
  Taradell, 20 de gener i 25 d'agost
  Tavèrnoles, 24 de maig i 3 d'agost
  Tavertet, 10 de juliol i 1 d’octubre
  Tona, 24 de maig i 30 de novembre
  Torelló, 24 de maig i 20 de setembre
  Vic, 24 de maig i 5 de juliol
  Vidrà, 11 de gener i 27 de setembre
  Viladrau, 8 de setembre i 11 de novembre
  Vilanova de Sau, 1 d'abril i 16 d'agost

   

  Departament Laboral

 • DECRET LLEI 39/2020: AJUDES ALS AUTÒNOMS

   

   

  El Decret Llei 39/2020, publicat el 4 de novembre, preveu un ajut de pagament únic per import de 2.000,00€ (fins exhaurir la partida pressupostària) a favor dels treballadors autònoms, siguin persona física o part de microempreses. És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, pública o privada, excepte amb la subvenció per afavorir l’autoocupació de joves (Llei 16/2020 de 5 de maig).

   

  Qui pot sol·licitar aquest ajut?


  1.- Treballadors autònoms donats d’alta al RETA que (cal complir els 2 requisits):

  a) Treballin com a persona física a títol individual o amb treballadors al seu càrrec. 
  b) Total personal del negoci del 2019 (autònom i/o contractat en règim general) = o < a 6.

   

  2.- Treballadors autònoms donats d’alta a una mutualitat alternativa al RETA que (cal complir els 2 requisits):

  a) Treballin com a persona física a títol individual o amb treballadors al seu càrrec. 
  b) Total personal del negoci del 2019 (autònom i/o contractat en règim general) = o < a 6.

   

  3.- Treballadors autònoms donats d’alta al RETA o a una mutualitat alternativa a aquest, que (cal complir els 2 requisits):

  a) Hagin constituït una societat amb un màxim de 3 socis al 2019.
  b) Total personal del negoci del 2019 (socis i/o contractats en règim general) = o < a 6.

   

  4.- Socis de cooperatives (cal complir els 2 requisits):

  a) Amb un màxim de 3 socis al 2019, que cotitzin al RETA o a una mutualitat alternativa a aquest. 
  b) Total personal del negoci del 2019 (socis i/o treballadors no socis) = o < a 6.

   

  Queden excloses les persones treballadores autònomes col·laboradores.

   

  Requisits:


  a) Tenir domicili fiscal a Catalunya.
  b) Estar d’alta al RETA o a un sistema alternatiu.
  c) La base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser = o < a 35.000€.
  d) El rendiment net d’01/01/2020 a 30/09/2020 ha de ser = o < a 13.125€.

   

  Si es compleixen aquests requisits, aquest ajut és compatible amb estar d’alta al règim de treballadors per compte aliè i règims integrats.


  Aquells que estigueu interessats en sol·licitar aquest ajut envieu-nos un correu electrònic a l’adreça: aparramon@curriusassociats.com.
   

  Departament laboral

   

 • SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE VIC

   
  Us detallem breument la subvenció que l’Ajuntament de Vic ha aprovat per fomentar l’ocupació:
   
   
  -Import de la subvenció: serà l’equivalent a 6 mensualitats, amb paga extra prorratejada, del salari mínim interprofessional (entre 3.325 i 6.650 €).
   
  En cas de finalització del contracte abans de transcorreguts els primers 6 mesos consecutius, la subvenció serà proporcional als dies treballats.
   
   
  -Beneficiaris:
   
  a) Empreses amb domicili social a Vic que desafectin treballadors de l’ERTO
   
  Requisits:
   
  -la desafectació ha de ser entre l’01/07/2020 i l’01/12/2020.
  -s’ha de desafectar d’ERTO a la persona treballadora per un període no inferior a 6 mesos i a jornada completa.
   
   
  b) Empreses de la comarca d’Osona que contractin persones empadronades a Vic desocupades inscrites com a demandants d’ocupació o en situació de precarietat laboral: haver estat o estar treballant amb una jornada inferior 50% o encadenament de contractes temporals de 3 mesos o inferior durada, en els darrers 365 dies.
   
   
  Requisits:
   
  -el contracte ha de ser mínim del 50% de jornada. 
  -la data d’inici del contracte ha de ser entre l’01/07/2020 i l’01/12/2020
  -la durada del contracte no pot ser inferior als 6 mesos.
  -estar el corrent de pagament amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Vic.
  -no haver realitzat acomiadaments improcedents i no tenir treballadors afectats per ERO o ERTO en el moment de la contractació.
   
   
  Inicialment, s’ha de presentar una sèrie de documentació i, amb posterioritat, hi haurà també un procés de justificació amb una sèrie de documentació més a aportar per tal que es faci efectiu el pagament.
   
   
  Aquells que estigueu interessats a sol·licitar aquest ajut envieu-nos un correu electrònic a l’adreça: aparramon@curriusassociats.com.
   
   
  Departament laboral
   

 • 5 DE NOVEMBRE DEL 2020: SEGON TERMINI PER AL PAGAMENT DE L'IRPF 2019

   

  Recordeu que el venciment del 2n termini de pagament de la declaració de renda (IRPF) corresponent a l'exercici 2019 és el proper dijous 5 de novembre del 2020. En cas, doncs, que fraccionéssiu el pagament amb domiciliació bancària, comproveu que hi hagi saldo suficient al compte que vau informar per aquesta domiciliació.

 • PRÒRROGA D'ERTOS I NOUS ERTOS

   

  El passat 30 de setembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, mitjançant el qual es prorroguen els expedients de suspensió de contractes fins el 31 de gener del 2.021.

   

  A continuació us exposem els principals punts en matèria laboral que es recullen en el present RDL i que són d’interès per les empreses en relació als seus treballadors.

   

  Es prorroguen de forma automàtica els ERTOs fins el 31/01/2021. No obstant, els citats ERTOs deixen de tenir bonificacions a la Seguretat Social, a no ser que siguin empreses que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat (activitats previstes en aquest enllaç), o bé empreses que siguin integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les de l’annex, és a dir, que siguin empreses la facturació de les quals durant el 2019 s’hagi generat almenys en un 50% per operacions realitzades de forma directa amb les incloses a l’annex de l'enllaç. 

   

  En el cas de que la vostra empresa sigui integrant d’una cadena de valor, ens ho heu de comunicar per fer el tràmit necessari corresponent.

   

  Si la vostra empresa és una de les previstes a l’annex o és integrant de la cadena de valor, les bonificacions a la Seguretat Social relacionades amb l’aportació empresarial són:

   

  -Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85% a les quotes de Seguretat Social dels mesos d’octubre a gener.
  -Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 75% d’octubre a gener.

   

  No obstant, es regulen nous ERTOs, els anomenats Impeditius i Limitatius:

   

  -ERTOs Impeditius: per les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per l’autoritat. Les empreses que s’acullin a aquesta modalitat d’ERTO, podran beneficiar-se de les següents exoneracions de quotes a la Seguretat Social (empreses de menys de 50 treballadors, exoneració del 100%; empreses de 50 o més treballadors, exoneració del 90%).

   

  -ERTOs Limitatius: per les empreses que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat com a conseqüència de les decisions o mesures adoptades per les autoritats. Les empreses que s’acullin a aquesta modalitat, si tenen menys de 50 treballadors, tindran una exoneració de quotes a la Seguretat Social del 100% durant el mes d’octubre, del 90% durant el mes de novembre, del 85% durant el mes de desembre, i del 80% durant el mes de gener. Les empreses amb 50 o més treballadors gaudiran d’una exoneració del 90% durant l’octubre, del 80% durant el novembre, del 75% durant el desembre i del 70% durant el gener.

   

  Respecte els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives vigents a 30 de setembre de 2.020, seran aplicables fins la data pactada. No obstant, es podran prorrogar aquests ERTOs si finalitzen entre 01/10 i 31/01, sempre i quan s’aconsegueixi un Acord durant el període de consultes.

   

  Si es formalitzen nous ERTOs d’aquest tipus, s’hauran de dur a terme pel procediment urgent previst en el RD 8/2020.

   

  S’estén fins el 31/01/2021 la suspensió dels contractes temporals i la prohibició d’acomiadar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID.

   

  No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions d’activitat, ni realitzar noves contractacions, siguin directes o indirectes durant l’aplicació dels ERTOs. En el cas que es vulgui fer alguna de les accions descrites, s’hauria de renunciar expressament a l’ERTO per no incórrer en responsabilitats ni sancions.

   

  Les empreses que s’acullen a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació. En el cas que l’empresa ja tingués un compromís de salvaguarda, aquest nou s’iniciaria quan hagi finalitzat el primer.

   

  En el cas de que la vostra empresa hagués realitzat un ERTO de força major, tingués treballadors afectats i es volgués acollir a la pròrroga fins el 31/01/2021 ens ho heu de comunicar perquè haurem de tramitar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació abans del 20/10/2020.

   

  Si arribés el moment en que la vostra activitat professional estigués afectada per impediments o limitacions que vinguessin imposades per les autoritats competents us poseu en contacte amb nosaltres per poder-vos assessorar de l’expedient que s’ha de dur a terme.

   

  Departament laboral

 • TREBALL A DISTÀNCIA

   

  El passat 23 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret 20/2020 de 22 de setembre que regula el treball a distància, normativa que entrarà en vigor el dia 13 d’octubre de 2.020. 

   

  A continuació us detallem els punts més importants d’aquesta nova regulació. 

   

  El citat Reial Decret és d’aplicació a les persones treballadores per compte aliena que prestin els seus serveis a distància amb caràcter regular. S’entén que és regular el treball a distància que es presti en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada (el que representaria un dia i mig a la setmana).

   

  El RD diferencia el treball a distància del treball presencial, anomenant-se teletreball el treball a distància que es desenvolupa mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

   

  El treball a distància es limita en els menors i en els contractes en pràctiques i de formació, que només es podrà dur a terme si es garanteix un 50% de prestació de serveis presencials.

   

  Les persones que desenvolupin el treball a distància tindran els mateixos drets que si treballessin en el centre de treball (retribució salarial, estabilitat, temps de treball, formació i promoció professional).

   

  El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’ocupadora, i requerirà la firma de l’Acord del Treball a Distància (ATD), el qual podrà formar part del contracte inicial o bé realitzar-se a posteriori. 

   

  La decisió de treballar a distància serà reversible per a l’empresa i per a la persona treballadora.

   

  A continuació procedim a detallar les obligacions formals i el contingut mínim de l’Acord del Treball a Distància (ATD):

   

  -El citat acord es formalitzarà per escrit i abans d’iniciar-se el treball a distància. 

   

  -L’empresa haurà d’entregar el citat acord a la representació legal dels treballadors (en un termini màxim de 10 dies), procedint a firmar-la la representació legal a efectes d’acreditar-ne l’entrega. Posteriorment s’enviarà a l’oficina d’ocupació.

   

  -El contingut de l’ATD és:

   

  1. Inventari dels mitjans, equips  i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància, inclosos els consumibles i elements mobles, així com la seva vida útil o període màxim de renovació.

  2. Enumeració de les despeses que pot tenir el treballador pel fet de prestar serveis a distància, així com la forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha de pagar l’empresa, i el moment i forma de realitzar la mateixa.

  3. Horari de treball.

  4. Percentatge de distribució del treball a distància i del presencial, si és el cas.

  5. Centre de treball presencial on queda adscrit el treballador.

  6. Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora.

  7. Durada dels terminis de preavís per l’exercici de les situacions de reversibilitat, si és el cas.

  8. Mitjans de control de l’empresari.

  9. Procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del treball a distància.

  10. Instruccions dictades per l’empresa en matèria de protecció de dades.

  11. Instruccions dictades per l’empresa sobre la seguretat de la informació.

  12. Durada de l’acord del treball a distància.

   

  -La modificació de les condicions establertes en l’ATD, inclòs el percentatge d’essencialitat, haurà de ser objecte d’acord entre l’empresa i la persona treballadora, formalitzant-se per escrit.

   

  -Les persones que realitzin treball a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada, tindran prioritat a l’hora d’ocupar llocs de treball que es realitzin total o parcialment de manera presencial.

   

  Els drets de les persones treballadores a distància són:


  -Dret a la carrera professional:


  a) Dret a la formació.


  b) Dret a la promoció professional.

   

  -Drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i al pagament i compensació de despeses:

   

  a) Dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris pel desenvolupament de l’activitat, i atenció necessària en el cas de dificultats tècniques.


  b) El treball a distància haurà d’ésser compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats a l’activitat laboral.

   

  -Dret a un horari flexible. La persona que treballi a distància ha de registrar el seu horari: inici i fi de la jornada.


  -Dret a la prevenció de riscos laborals.


  -Dret a la intimitat i a la protecció de dades.


  -Dret a la desconnexió digital: deure empresarial que garanteixi la desconnexió, el qual comporta una limitació de l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així com el respecte a la durada màxima de la jornada.


  -Drets col·lectius.

   

  Les facultats d’organització, direcció i control empresarial del treball a distància són:

   

  -Les persones treballadores hauran de complir les instruccions establertes per l’empresa en matèria de protecció de dades i de seguretat de la informació.


  -Les persones treballadores hauran de complir les condicions i instruccions d’ús i conservació establertes en l’empresa en relació amb els equips o útils informàtics.


  -L’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment de les obligacions de la persona treballadora.

   

  El present RD serà d’aplicació en el treball a distància ja existent amb anterioritat, en el moment que els convenis o acords col·lectius perdin la seva vigència. Quan no hi hagi convenis o acords col·lectius, l’ATD s’haurà de formalitzar en un termini de tres mesos des de que el RD sigui d’aplicació.

   
  El treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de la contenció sanitària derivada de la covid-19, no li serà d’aplicació el RD. No obstant les empreses estan obligades a dotar els mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment.

   

  El procediment per les reclamacions sobre accés, reversió i modificació del treball a distància es regirà per la següent regla: la  persona treballadora disposarà de 20 dies hàbils a partir que l’empresa li comuniqui la seva negativa o disconformitat amb la proposta realitzada per la persona treballadora, per presentar demanda davant el Jutjat. 

   

  El jutjat podrà recaptar informes a Inspecció de Treball. El procediment serà urgent i de tramitació preferent.

   

  Si la vostra empresa té persones treballadores a distància o teniu intenció de contractar-ne, cal que us poseu en contacte amb nosaltres per poder formalitzar l’Acord de Treball a Distància mencionat.

   

  Departament laboral

 • TARIFA PLANA AUTÒNOMS SOCIETARIS

   

   

  La Tresoreria General de la Seguretat Social ha canviat de criteri en relació a l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms Societaris.

   

  Aquest canvi només us afecta si vosaltres heu estat donats d’alta en el règim especial de treballadors autònoms per ésser socis d’una societat capitalista des del mes d’octubre de 2.016 i fins l’actualitat.

   

  Fins ara, la Tresoreria General de la Seguretat Social denegava, a les noves altes d’autònoms societaris, l’aplicació dels beneficis de cotització denominats “tarifa plana” que permetien que durant dos o tres anys, segons l’edat que tingués l’autònom en el moment de l’alta, el pagament d’una quota d’autònoms inferior a la que corresponia.

   

  Aquests beneficis podien representar uns 4.000 euros aproximadament d’estalvi a les quotes dels autònoms. No obstant, aquest estalvi no se’l podien aplicar els autònoms societaris perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social no reconeixia els citats beneficis en els autònoms que fossin socis de societats capitalistes.

   

  Arrel de diverses sentències del Tribunal Suprem, s’ha creat doctrina jurisprudencial en el sentit que no pot impedir-se l’aplicació de la tarifa plana en els autònoms societaris. Aquest fet ha incentivat que la Tresoreria General de la Seguretat Social hagi canviat el criteri i, conseqüentment, les altes que es tramitin a partir d’ara, gaudiran dels beneficis de cotització previstos a l’Estatut del Treball Autònom, independentment que siguin autònoms persona física o autònoms socis de societats mercantils capitalistes.

   

  En relació a les altes que s’hagin produït anteriorment, els citats beneficis no s’aplicaran d’ofici, sinó que seran els propis autònoms perjudicats els que ho hauran de reclamar. El període de temps per reclamar és de quatre anys des de l’alta dels autònoms. És a dir, si vàreu ésser alta com a socis d’una societat mercantil entre el mes d’octubre de 2.016 i l’actualitat, i voleu que procedim a reclamar a l’administració els beneficis que en el seu dia se us van denegar, us heu de posar en contacte amb nosaltres per poder iniciar l’expedient administratiu necessari per sol·licitar els citats beneficis.

   

  Per qualsevol dubte, o si voleu aprofundir més en el tema, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

   

  Departament laboral

 • INFORMACIÓ PREVENTIVA COVID-19

   

  En compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, us informem de les mesures que ens ha traslladat el nostre Servei de Prevenció a efectes de preservar la seguretat i la salut de tots:


  -ABSTENIR-SE DE VENIR a l’oficina si es presenta qualsevol símptoma compatible amb la Covid-19.


  -Podeu venir a l’oficina sempre amb CITA PRÈVIA. Podeu contactar per telèfon o via correu electrònic a info@curriusassociats.com.


  -OBLIGACIÓ DE L'ÚS DE MASCARETA a l'entrar a l’oficina i NO treure-la.


  -DESINFECTAR-SE LES MANS amb solució hidroalcohòlica, en el cas d’entrar a les Sales de Juntes per a una reunió.


  -Intentar EVITAR ANAR ACOMPANYAT/DA, especialment de menors.


  -L’ús del LAVABO ESTÀ RESTRINGIT al personal de l’oficina.


  -Mantenir la DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE 2 METRES.


  -EVITAR TOCAR el que no sigui necessari.


  -El mètode de pagament preferent és amb TARGETA o TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

   

 • SOLUCIONS A LA INSOLVÈNCIA

   

  Les nostres advocades, Mireia Currius i Núria Rodon, us ofereixen solucions en cas de trobar-vos en una situació actual o imminent d’insolvència.

   

 • OBERTURA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES

   

   

  En virtut de l’Ordre SND/388/2020 publicada al BOE avui 3 de maig del 2020, s’autoritza la reobertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que van haver de tancar per ordre de la declaració d’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior a 400m2 i no estiguin dins d’un centre comercial sense entrada directa.


  En cas d’obertura, caldrà:


  1. Sistema de cita prèvia.
  2. Atenció individualitzada amb la deguda separació física (distància, mampares, etc.)
  3. Horari d’atenció preferent pels majors de 65 anys, que ha de coincidir amb la seva franja horària de sortida.


  Caldrà adoptar unes estrictes mesures d’higiene i seguretat. Prèviament a l’obertura contacteu amb el vostre servei de prevenció i aquest us indicarà les mesures que cal adoptar al vostre local. 


  Particularment, pel què fa al sector de l’hostaleria, només hi ha l’opció de preparar el menjar per entregar als clients que prèviament l’hagin encarregat per mitjans telemàtics o per telèfon.

   

 • MESURES DE CARÀCTER FISCAL RDL 15/2020

   

   

  El dia 22 d‘abril es va publicar al BOE el RDL 15/2020 que regula diverses mesures de caràcter fiscal que procedim a exposar a continuació:

   

  1) Aplicació del tipus del 0% d’IVA per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari relacionat en l’annex del RDL, que es documentarà en factura com si d'operacions exemptes es tractés, amb les següents característiques:


  -Aplicable a operacions realitzades entre el 23 d'abril i el 31 de juliol d'aquest any.
  -Els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. 
  -Aquestes operacions no limiten el dret a deduir, per tant no afecta a la regla de la prorrata.

   

  2) Reducció del tipus d’IVA del 21% al 4% a les vendes de llibres, revistes i periòdics electrònics que, a l’igual com els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75% al 90% el percentatge dels ingressos que la publicitat ha de proporcionar a l'editor perquè s'apliqui el tipus general.

   

  3) Opció de canvi de modalitat del 1r pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020: per a entitats amb volum d’operacions inferiors a 600.000 € durant l’exercici anterior, es permet passar a la modalitat de càlcul segons el resultat del propi exercici. 


  -En cas d’optar pel canvi,  s’ha de formalitzar en el model 202 que es presenta fins el dia 20 de maig.
  -No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

   

  4) El mateix canvi de modalitat, però respecte del 2n pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020, a presentar entre l’1 i el 20 d’octubre, per a entitats amb volum d’operacions superiors a 600.000 € i que no superin els 6.000.000 € durant l’exercici anterior.


  -Es podran deduir el 1r pagament.
  -No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

   

  5) Per a empresaris en estimació objectiva de l'IRPF (mòduls) es permet que la renúncia tàcita a aquest règim, feta presentant el model 130 del 1r trimestre en termini (fins el 20 de maig), tingui efectes només per a 2020. Aplicable també als règims especials d’IVA.

   

  6) Per a empresaris en estimació objectiva de l'IRPF (mòduls) i en règim simplificat d’IVA, que no vulguin renunciar a aquests règims, el càlcul dels imports dels models 131 i 303 de mòduls no tindrà en compte els dies de vigència de l’estat d’alarma.

   

  Departament Fiscal

 • 20 DE MAIG: DATA DE CÀRREC PER A LES DOMICILIACIONS DELS CONTRIBUENTS PER SOTA ELS 600.000€

   


  Tal i com us vam comentar ahir, el govern ha allargat el termini de presentació i pagament dels impostos d’aquells contribuents amb un volum d’operacions inferior als 600.000€ al 2019. És per això que, si esteu per sota aquesta xifra i heu domiciliat les liquidacions, heu de saber que Hisenda automàticament us farà el càrrec en compte el dia 20 de maig, enlloc del 20 d’abril.

   

   

  Departament Fiscal

 • PRESENTACIÓ DELS IMPOSTOS DEL PRIMER TRIMESTRE FINS AL 20 DE MAIG

   

   

  Avui s'ha publicat una extensió del període per a la presentació i liquidació dels impostos del 1r trimestre 2020 fins al 20 de maig (15 de maig pels domiciliats) sempre que el volum d’operacions de l’exercici 2019 no superi els 600.000€.
   
  Així, pel cas que compliu el requisit per acollir-vos a aquesta extensió de termini i encara no hàgim presentat l’impost, podeu esperar a presentar-lo fins al 20 de maig.

   

  Departament Fiscal

 • SOL·LICITUDS DE MORATÒRIES I AJORNAMENTS DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

   

   

  Us informem de les possibilitats de les sol·licituds de moratòries i ajornaments que ha regulat la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per fer front a la COVID-19 en l’àmbit social i econòmic.

   

  Per a les empreses* s’estableix:

   

  1) Moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de 6 mesos, sense interès, que el període de meritació estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020. Així doncs, el pagament es farà efectiu en els mesos de novembre, desembre 2020 i gener 2021.


  2) Ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social, que el seu termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, sent d’aplicació un interès del 0,5%.


  3) Ajornament de les quotes de la Seguretat Social corresponents al mes de març 2020, amb un interès del 0,5%. Per poder tramitar-lo s’ha de sol·licitar abans del pròxim divendres, dia 10 d’abril. Us demanem que, si hi esteu interessats, ens ho feu saber el més ràpid possible, per poder efectuar el tràmit corresponent.


  Abans dels 7 primers dies dels mesos de maig, juny i juliol, també ens hauríeu de comunicar si desitgeu demanar la moratòria de les cotitzacions dels altres mesos, o bé, l’aplaçament dels deutes perquè siguin efectius en els mesos corresponents.

   

  Pels treballadors autònoms*, s’estableix que:

   

  1) Podran sol·licitar moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de 6 mesos, sense interès, corresponents als mesos de maig, juny i juliol 2020. Així doncs, les quotes es pagaran en els mesos de novembre, desembre 2020 i gener 2021.


  2) Podran demanar ajornament en el pagament dels deutes, que el seu termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril, maig i juny del 2020, essent d’aplicació un interès del 0,5%.


  3) Poden sol·licitar l’ajornament de la quota de l’abril, amb un interès del 0,5%. Si ho desitgeu, ens ho heu de comunicar de forma immediata, ja que el termini finalitza el pròxim divendres 10 d’abril.


  Per a les moratòries o ajornaments de les quotes dels mesos posteriors, ens ho heu de comunicar els primers 7 dies dels altres mesos.


  *resta pendent de sortir publicada una Ordre Ministerial que desenvoluparà les condicions i requisits que han de complir les empreses i treballadors autònoms per tal que els hi sigui reconeguda la moratòria i els ajornaments.

   

  Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

   


  Departament Laboral

 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I IMPOST DE PATRIMONI 2019

   
   
  El període de presentació s’inicia l’1 d’abril i finalitza el 30 de juny de 2020 (fins el 25 de juny, si es vol domiciliar el pagament de la declaració).
   
   
  Currius Assessors començarà la campanya de renda el 4 de maig.
   
   
  Al peu d'aquesta circular podeu baixar-vos el document que ens heu de fer arribar: cal que marqueu amb una creu la documentació que ens porteu concretament per fer la vostra declaració. A continuació us detallem la documentació necessària:
   
   
  -Fotocòpia del DNI (IMPRESCINDIBLE! Ja que Hisenda el requereix per poder consultar les dades fiscals)
   
  -Declaració de renda de l’exercici anterior (només en el cas que no haguem presentat nosaltres la renda de l’any anterior)
   
  -Certificat de sous i/o de la Seguretat Social (en el cas que cobreu baixes de maternitat, paternitat, malaltia, jubilació, invalidesa, atur...)
   
  -Rebut de contribució cadastral (rústica i/o urbana) o altres valors.
   
  -Certificats bancaris d’interessos percebuts i altres valors mobiliaris (accions, Lletres del Tresor, fons d’inversions, certificats d’assegurances de vida, plans de jubilació...)
   
  -Aportacions a fons de pensions.
   
  -Ingressos per lloguer i despeses efectuades per obtenir-los; si és el primer any que teniu aquest llogater o que us fem la declaració de renda, cal que porteu les dades del llogater. 
   
  -Certificats de retencions provinents del lloguer d’immobles destinats a finalitats comercials i/o industrials.
   
  -Rebuts d’hipoteques, préstecs o comprovants d’inversió en l’habitatge habitual.
   
  -En cas que pagueu lloguer per l’habitatge habitual des d’abans de l’1 de gener del 2015, el contracte d’arrendament, els rebuts mensuals i la referència cadastral.
   
  -En cas de compra o venda de finques durant el 2019, les escriptures i totes les despeses derivades de l’operació.
   
  -En cas que obtingueu rendiments per activitat empresarial o professional, els registres de vendes/ingressos i els registres de compres/despeses.
   
  -En cas de compra d’un vehicle i que us hàgiu acollit al PLA PIVE pel vehicle vell, la factura de compra.
   
  -En cas d’haver recuperat els interessos d’una entitat financera per motiu d’una clàusula sòl, porteu-nos la liquidació que us han fet.
   
  -En cas de tenir fills/es escolaritzats/es en una llar d’infants, el certificat de les quotes pagades.
   
   
  Amb la intenció de donar-vos un millor servei i poder estudiar amb més detall cadascuna de les vostres declaracions, cal que seguiu aquests passos: 
   
   
  1. Ens porteu tota la documentació descrita.
  2. Calculem la vostra declaració.
  3. Us truquem i concertem hora per a una reunió.
  4. En aquesta reunió us expliquem el resultat de la vostra declaració i, si cal, fem les modificacions oportunes i la presentem.
   
   
  Per qualsevol consulta o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
   
   
  Departament Fiscal
   
   
   
   

 • PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PELS TREBALLADOS D’EMPRESES NO ESSENCIALS

   

   

  A continuació us detallem el què disposa el Reial Decret-Llei 10/2020 de 29 de març, en el qual es regula el permís retribuït recuperable pels treballadors de les empreses no essencials.

   

  Els aspectes més rellevants són:

   

  Els treballadors que no realitzin activitats essencials no hauran de prestar els seus serveis des del dia 30 de març fins el dia 9 d’abril del 2020, ambdós inclosos. Durant aquests dies percebran el seu salari íntegre amb normalitat.

   

  Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, les empreses disposaran fins el dia 31 de desembre del 2020 perquè els treballadors que hagin gaudit d’aquest permís retribuït, puguin recuperar les hores de treball, segons acord amb la negociació col·lectiva, o bé, amb els propis treballadors.

   

  Aquest permís no retribuït NO serà d’aplicació a:

   

  -Als treballadors que estiguin en situació d’incapacitat temporal.

  -Als treballadors de les empreses que desenvolupin activitats essencials, és a dir:

   

  1) Als treballadors de les empreses dedicades a les activitats regulades a l’art. 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18 del RD 463/2020, que són les que fan referència als béns de primera necessitat: aliments, begudes, farmàcies, etc.

   

  2) Als treballadors de les empreses que participen en la cadena de subministrament del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat: aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins als establiments.

   

  3) Als treballadors que presten serveis en les activitats de l’hostaleria i restauració que facin serveis d’entrega a domicili.

   

  4) Als treballadors que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

   

  5) Als treballadors imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips y materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats considerades essencials recollides en aquesta relació.

   

  6) Als treballadors de les empreses per assegurar el manteniment dels mitjans de transport, que es continuen desenvolupant des de l’estat d’alarma.

   

  7) A les forces armades, cossos de seguretat i treballadors d’empreses de seguretat privada. Així com a les persones indispensables per al manteniment del material y equip de les forces armades.

   

  8) Als treballadors dels centres sanitaris i d’atenció a la gent gran i amb situació de dependència.

   

  9) Als treballadors de centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

   

  10) Als treballadors que presten serveis a mitjans de comunicació, així com la seva impressió i distribució.

   

  11) Als treballadors d’empreses de serveis financers, assegurances i d’inversió.

   

  12) Els treballadors d’empreses de telecomunicacions, audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament.

   

  13) Les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció a les víctimes de violència de gènere.

   

  14) Les persones que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel RD 463/2020 del 14 de març.

   

  15) Als treballadors que presten serveis en assessories legals, gestories administratives i serveis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents.

   

  16) Les persones que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

   

  17) Als treballadors dels serveis de neteja i manteniment, reparació d’averies urgents, així com els que presten serveis de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, de residus sòlids urbans i d’aigües residuals.

   

  18) Les persones que treballin en Centres d’Acollida a Refugiats i en Centres d’Estada Temporal d’Immigrants.

   

  19) Les persones que treballin en activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

   

  20) Les persones que siguin indispensables per a la previsió de serveis meteorològics i per al manteniment, vigilància i control de processos operatius.

   

  21) Els treballadors del servei postal.

   

  22) Les persones que prestin serveis en el sector de la importació i subministrament de material sanitari, així com les empreses de logística, transport, emmagatzematge i trànsit duaner.

   

  23) Les persones que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o per correspondència.

   

  24) Als treballadors que ja presten els serveis a distància.

   

  25) Qualsevol altre treballador que presti serveis que hagin estat considerats essencials.

   

  Les empreses podran establir el mínim de treballadors imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable.

   


  Departament Laboral

 • MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER FISCAL ARREL DEL CORONAVIRUS

   
  Per la present us informem de les mesures fiscals extraordinàries aprovades pel Govern central arrel de l’Estat d‘alarma declarat i els seus efectes econòmics.
   
   
  1) SUSPENSIÓ DELS TERMINIS EN ÀMBIT TRIBUTARI: s’adopten mesures per suspendre tràmits en l’àmbit tributari i que suposen que el venciment de determinades liquidacions i finalització de terminis per atendre actes administratius, queda ajornat temporalment tal i com es detalla a continuació:
   
   
  a) Totes aquelles actuacions en curs i que no han vençut el dia 18 de març de 2020, s’amplia el seu venciment fins el dia 30 d’abril, i aquest ajornament afecta a:
   
   
  - Pagament de liquidacions tributàries emeses per l’Administració Tributària.
  - Els venciments dels aplaçaments i fraccionaments d’impostos.
  - Atenció de requeriments, diligències d’embargament, o presentació d’escrits d’al·legacions.
   
   
  b) Actuacions notificades a partir del dia 18/03/2020, s’ajorna el termini fins el 20 de maig. Fa referència als actes relacionats en el punt anterior a).
   
   
  NOTA: No hi ha cap mesura en relació al termini per presentar autoliquidacions, per la qual cosa es manté el període mensual (cada 20 o 30 de cada mes) i trimestral (de l’1 al 20 d’abril). Així mateix no hi ha cap mesura de canvi en relació al Subministre d’Informació Immediata de l’I.V.A. (S.I.I.)
   
   
  2) APLAÇAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS PER A PYMES (facturació l’any 2019 inferior a 6M€) I AUTÒNOMS: es flexibilitzen les mesures per sol·licitar l’aplaçament per pagar liquidacions tributàries i autoliquidacions del 1r trimestre, per exemple, IVA (model 303),  retencions (model 111 i 115), pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202), i els mensuals fins el mes d’abril, destacant les següents novetats:
   
   
  a. El termini per pagar serà de 6 mesos.
  b. Els tres primers mesos no es meritaran interessos.
  c. Es permet aplaçar retencions i pagaments fraccionats.
   
   
  3) CERTIFICATS ELECTRÒNICS CADUCATS O PER CADUCAR EN BREU: es permet l’ús dels certificats caducats; s’aconsella utilitzar el navegador FireFox. 
   
   
  4) MESURES A CATALUNYA: estem pendents de la publicació del Decret al DOGC que regularà mesures a nivell dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, es tractarà d’una regulació en la suspensió dels procediments actuals i ajornament de terminis de presentació.
   
   
  La present circular s’ha preparat amb les mesures aprovades a dia d’avui i, a causa de la situació d’excepcionalitat actual, no descartem que es produeixin nous canvis en aquest àmbit, canvis que us anirem informant en tot moment a través de comunicats, com la present circular, i a través de la nostra pàgina web.
  Per a qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb el despatx ja sigui telefònicament o via correu electrònic.
   
   
  Departament fiscal

 • CORONAVIRUS I ÀMBIT LABORAL

   

   

  Mitjançant la present us volem respondre, de forma molt pràctica, les preguntes que us poden sorgir en relació a aquesta matèria:

   

  1) Quines mesures preventives ha d’adoptar l’empresa?


  L’empresa té l’obligació de vetllar per la seguretat i la salut de les persones treballadores i adoptar les mesures que resultin necessàries per preservar la salut d’aquestes.

  Els Serveis de Prevenció de les empreses estan obligats a proporcionar a l’empresa l’assessorament adequat.

  També es recomana prohibir els viatges de treball a aquelles zones de risc en les que s’hagi decretat l’aïllament.

   

  2) Si no s’adopten mesures preventives. Què passa? 
   

  Si es produeix un contagi en el centre de treball perquè l’empresa no ha adoptat cap mesura de prevenció, aquest contagi és considerat accident de treball i es produirà un recàrrec per falta de mesures de seguretat, a més de poder ser sancionat per infracció greu, amb multes de fins a 40.985 €.

   

  3) Tancament d’escoles. Com han d’actuar els pares? 


  En el cas que els escolars s’hagin de quedar a casa per decret d’aïllament, pels pares seria una absència justificada del treball però no retribuïda. 

  Tanmateix, està previst que el Govern aprovi, en breu, una prestació extraordinària de la Seguretat Social per compensar els pares per cuidar els seus fills mentre duri el tancament de les escoles.

   

  4) Si un treballador és contagiat o aïllat pel virus. Què passa? 


  A efectes laborals, el Servei Públic de Salut emetrà la baixa mèdica però, de manera excepcional, serà considerada una situació assimilada a l’accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal, tant pels treballadors per compte propi com aliè.

  La prestació de la baixa consisteix en el cobrament del 75% de la base reguladora del mes anterior al fet causant i es percebrà a partir de l’endemà de la baixa mèdica.

   

  5) En quins supòsits es pot paralitzar l’activitat de l’empresa? 


  La Llei preveu la possibilitat de paralitzar l’activitat laboral si existeix un risc greu i imminent per a la salut dels treballadors, així com si és possible el contagi entre la plantilla.

  La decisió de paralització de l’activitat la pot adoptar directament l’empresa, els òrgans de Seguretat i Salut i, inclús, el propi treballador que pot abandonar l’activitat si es produeix aquest risc.

   

  6) Es poden suspendre els contractes de treball en cas de paralització de l’activitat per motiu del coronavirus, de forma directa o indirecta? 


  Sí, la via legal seria la tramitació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació per força major, tant pel cas d’epidèmia del virus en el centre de treball com en el cas de falta de material necessari per desenvolupar l’activitat empresarial, etc. Durant la suspensió, els treballadors percebran la prestació d’atur i l’empresa té l’obligació de continuar cotitzant.


   

  Per qualsevol dubte, o si voleu aprofundir més en el tema, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

   

  Departament laboral

 • MODEL 720: DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

   

  El proper 31 de març finalitza el termini per a la presentació de la Declaració Informativa Anual sobre Béns i Drets situats a l’estranger, model 720, corresponent a l’any 2019.


  La declaració està formada per tres blocs d’informació diferents:


  1. Informació sobre comptes bancaris situats a l’estranger en els quals la persona figuri com a titular, beneficiari o autoritzat.


  2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital d’entitats jurídiques (accions/participacions), assegurances, dipositats o situats a l’estranger.


  3. Informació sobre béns immobles situats a l’estranger.

   


  La declaració s’haurà de presentar en qualsevol de les següents situacions:


  -    Per primera vegada: si durant l’exercici 2019 s’ha adquirit algun bé o dret relacionat amb qualsevol dels tres blocs, sempre que el valor conjunt del bloc excedeixi 50.000 €.

   

  -    Si s’ha presentat en un any previ, només s’haurà de tornar a presentar si l’import global d’algun dels blocs d’informació ha augmentat en més de 20.000 € d’increment, o si hi ha pèrdua de la condició de titular de qualsevol bé o dret que es va declarar (per exemple, venda d’immobles, cancel·lació de comptes...)

   

   

  En cas que hi hagi obligació de presentar, us agrairíem que contactéssiu amb nosaltres per tal de requerir-vos la documentació necessària per poder fer la declaració.

   

  Departament Fiscal
   

 • FESTIUS NACIONALS, AUTONÒMICS I LOCALS PER A 2020

   

  A continuació us detallem els 14 dies festius per a l’any 2020:

   

  Festius nacionals i autonòmics de Catalunya 


  1 de gener (Cap d’Any)
  6 de gener (Reis)
  10 d’abril (Divendres Sant)
  13 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  1 de maig (Festa del Treball)
  24 de juny (Sant Joan)
  15 d’agost (l’Assumpció)
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
  8 de desembre (Immaculada Concepció)
  25 de desembre (Nadal)
  26 de desembre (Sant Esteve)

   

  A més de les festes indicades, es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. Us detallem les festes de la comarca d’Osona i de la ciutat de Barcelona:

   

  Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

   

  OSONA


  Alpens, 25 de febrer i 28 de setembre
  Balenyà, 20 de gener i 24 d'agost
  Brull, el, 10 de juliol i 1 d'octubre
  Calldetenes, 1 de juny i 24 de setembre
  Centelles, 1 de setembre i 31 de desembre
  Espinelves, 22 de gener i 24 de juliol
  Esquirol, l', 9 d'abril i 1 de juny
  Cantonigròs, 9 d'abril i 17 d'agost
  Sant Martí Sescorts, 9 d'abril i 11 de novembre
  Folgueroles, 1 de juny i 1 d'octubre
  Gurb, 1 de juny i 30 de novembre
  Lluçà, 1 de juny i 10 de desembre
  Malla, 22 de gener i 1 de juny
  Manlleu, 9 d'abril i 1 de juny
  Masies de Roda, les, 15 de juliol i 29 de setembre
  Masies de Voltregà, les, 7 de setembre i 8 de setembre
  Vinyoles, 13 de juliol i 8 de setembre
  Montesquiu, 1 d'octubre i 7 de desembre
  Muntanyola, 1 de juny i 16 de juny
  Olost, 1 de juny i 17 d'agost
  Santa Creu de Jotglar, 1 de juny i 14 de setembre
  Orís, 25 d'agost i 21 de setembre
  Oristà, 20 de gener i 30 de novembre
  Raval de Sant Feliu, el, 1 de juny i 14 de setembre
  Torre d'Oristà, la, 17 de gener i 8 de setembre
  Perafita, 3 de febrer i 29 de juny
  Prats de Lluçanès, 22 de gener i 25 de juny
  Roda de Ter, 1 de juny i 23 de setembre
  Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre
  Sant Agustí de Lluçanès, 25 d'agost i 28 de setembre
  Sant Bartomeu del Grau, 1 de juny i 24 d'agost
  Sant Boi de Lluçanès, 20 de maig i 28 de setembre
  Sant Hipòlit de Voltregà, 7 de setembre i 8 de setembre
  Sant Julià de Vilatorta, 1 de juny i 20 de juliol
  Sant Martí d'Albars, 1 de juny i 11 de novembre
  Sant Martí de Centelles, 1 de juny i 11 de novembre
  Sant Pere de Torelló, 29 de juny i 28 de setembre
  Sant Quirze de Besora, 1 de juny i 16 de juny
  Sant Sadurní d'Osormort, 1 de juny i 7 de setembre
  Sant Vicenç de Torelló, 22 de gener i 7 de setembre
  Santa Cecília de Voltregà, 9 d'abril i 1 de juny
  Santa Eugènia de Berga, 1 de juny i 7 de setembre
  Santa Eulàlia de Riuprimer, 1 de juny i 7 de setembre
  Santa Maria de Besora, 14 de setembre i 7 de desembre
  Seva, 1 de juny i 1 d'octubre
  Sant Miquel de Balenyà, 1 de juny i 24 de juliol
  Sobremunt, 15 de maig i 11 de novembre
  Sora, 15 de maig i 29 de juny
  Taradell, 20 de gener i 25 d'agost
  Tavèrnoles, 1 de juny i 3 d'agost
  Tavertet, 9 d'abril i 10 de juliol
  Tona, 1 de juny i 30 de novembre
  Torelló, 1 d'agost i 21 de setembre
  Vic, 19 de març i 1 de juny
  Vidrà, 13 de gener i 28 de setembre
  Viladrau, 8 de setembre i 11 de novembre
  Vilanova de Sau, 9 d'abril i 14 d'agost

   

  Departament Laboral

 • 5 DE NOVEMBRE DEL 2019: SEGON TERMINI PER AL PAGAMENT DE L'IRPF 2018

   

  Recordeu que el venciment del 2n termini de pagament de la declaració de renda (IRPF) corresponent a l'exercici 2018 és el proper dimarts 5 de novembre del 2019. En cas, doncs, que fraccionéssiu el pagament amb domiciliació bancària, comproveu que hi hagi saldo suficient al compte que vau informar per aquesta domiciliació.

 • EL 18 D'OCTUBRE CURRIUS ASSESSORS S'ADHEREIX A L'ATURADA PER LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

   

  El proper divendres dia 18 d’octubre el despatx farà aturada davant la transcendència social i jurídica de la Sentència del Tribunal Suprem pel Judici al Procés i en senyal de protesta per considerar-la severa i desproporcionada.


  Per nosaltres, el respecte a la llei i a l’opinió dels altres no exclou el dret a la llibertat d’expressió i la protesta cívica i pacífica.

   

 • 18 D'OCTUBRE: VAGA GENERAL

   

   

  Els sindicats minoritaris Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocat vaga general a Catalunya pel proper dia 18 d'octubre de 2019.

   

  Els motius de la vaga, segons els sindicats que l’han convocat, són laborals: reclamar la derogació de la reforma laboral del 2010 i 2012 y la derogació de la reforma de les pensions del 2011 i 2013, recuperar els drets socials i econòmics afectats per les retallades, així com reivindicar la  igualtat de gènere en l’àmbit laboral i un salari mínim de 1.200 euros, entre d’altres reclamacions. 

   

  Us recordem el dret de vaga i els efectes de participar-hi: 

   

  -L’exercici del dret de vaga és voluntari.


  -Durant l’exercici del dret de vaga, el contracte laboral queda en suspens i desapareixen les obligacions de treballar i remunerar el treball, inclosa les part proporcional de cap de setmana i pagues extres, així com, desapareix l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

   

  -S’ha d’efectuar el moviment de baixa i alta per informar la situació administrativa de vaga del/a treballador/a.

   

  Si a la vostra empresa hi ha treballadors que s’adhereixen a la vaga general, ens ho heu d’informar per poder efectuar el tràmit corresponent a nivell de Seguretat Social. 

   

  Departament laboral

 • PERÍODE D'ABSÈNCIA PER A LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES D'HISENDA

   

  Pel que fa a la gestió de les notificacions electròniques que rebeu periòdicament d'Hisenda, recordeu que l'Agència Tributària us dóna la possibilitat d'indicar un període de trenta dies en el qual voleu deixar de rebre notificacions. Especialment pensat per al període de vacances, Hisenda permet marcar a partir de quina data no voleu rebre notificacions i fins a quina data, durant un interval màxim de 30 dies. Tingueu en compte, només, que cal habilitar aquesta opció una setmana abans del dia a partir del qual es vol començar a deixar de rebre les notificacions. 
   

  Podeu habilitar aquesta opció al següent enllaç:

   

  https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.itti.percor.CalAccio?pAccion=accConsulta

   

 • NOVETATS LABORALS: REIAL DECRET LLEI 6/2019 I 8/2019

   
   
  A continuació us informem, de forma resumida, de les novetats laborals que s’han aprovat amb els textos legals Reial decret llei 6/2019 i Reial decret llei 8/2019, publicats en data 7 i 12 de març del 2019, respectivament.
   
   
   
  Les principals novetats del Reial decret llei 8/2019 són:
   
   
  1) REGISTRE DE JORNADA:
   
   
  L’empresa ha de portar un registre de jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i fi de la jornada de treball de cada treballador/a, així com la indicació de les hores ordinàries, les complementàries i les hores extraordinàries.
   
   
  S’ha d’entregar al treballador/a una còpia del registre mensual i l’empresari l’ha de conservar durant 4 anys.
   
   
  L’obligació del registre de jornada és per a tots els treballadors/es i entra en vigor el dia 12 de maig del 2019.
   
   
  En cas d’incompliment del registre de jornada, la infracció és qualificada de Greu i la sanció aplicable és, segons criteri d’Inspecció, d’entre 626 i 6.250 euros
   
   
  2) BONIFICACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL:
   
   
  Bonificació per contractació laboral de persones aturades i inscrites a l’atur durant més de 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació:
   
   
  • Bonificació mensual (homes) 108,33 €/mes durant 3 anys.
  • Bonificació mensual (dones)  125 €/mes durant 3 anys.
   
   
  S’ha de mantenir l’ocupació del  treballador/a durant 3 anys i mantenir el nivell d’ocupació de tota la plantilla durant 2 anys. L’incompliment suposa el reintegrament de la bonificació.
   
   
   
   
  Les principals novetats del Reial decret llei 6/2019 són:
   
   
  1) PROTECCIÓ PER NAIXEMENT I CURA DE MENOR DE L’ALTRE PROGENITOR (PATERNITAT):
   
   
  A partir de l’01/04/2019: 8 setmanes de prestació de paternitat. Dues setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 6 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 2 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
   
   
  A partir de l’01/01/2020: 12 setmanes de prestació de paternitat. Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 8 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 4 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
   
   
  A partir de l’01/01/2021: 16 setmanes de prestació de paternitat. Sis setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 10 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 6 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
   
   
  Aquest dret és individual de la persona treballadora i no es pot transferir a l’altre progenitor.
   
   
  S’han suprimit els 2 dies de permís retribuït per naixement de fill/a.
   
   
  2) PLA D’IGUALTAT:
   
   
  Les empreses de més de 50 treballadors/es estan obligades a elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat (fins ara només era obligatori per a les empreses de més de 250 treballadors/es).
   
   
  Les empreses estan obligades a inscriure els seus Plans d’Igualtat en el Registre de Plans d’Igualtat.
   
   
  Període transitori
   
   
  • Les empreses que tinguin de 50 a 100  treballadors/es disposaran d’un període de 3 anys per aprovar el Pla d’Igualtat.
   
  • Les empreses que tinguin de 101 a 150  treballadors/es disposaran d’un període de 2 anys per aprovar el Pla d’Igualtat.
   
  • Les empreses que tinguin de 151 a 250 treballadors/es disposaran d’un període d’1 any per aprovar el Pla d’Igualtat.
   
   
  En cas d’incompliment del Pla d’Igualtat, la infracció és qualificada de Greu i la sanció aplicable és, segons criteri d’Inspecció, d’entre 626 i 6.250 euros
   
   
  L’empresari estarà obligat a portar un registre amb els valors mitjos salarials de la plantilla, disgregats per sexe i distribuïts per grups, categories professionals o llocs de treball d’igual valor.
   
   
  Els treballadors/es tenen dret a sol·licitar l’adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquesta adaptació i distribució ha de ser raonable i proporcionada a les necessitats de la persona treballadora i de l’empresa.
   
   
   
  Departament Laboral

 • ÈXIT DEL BRINDIS DE NADAL A L'HOTEL LES CLARISSES

   

  Un any més tot l'equip de Currius & Associats volem agrair-vos l'oportunitat d’haver pogut brindar amb vosaltres i de desitjar-vos unes Bones Festes. L'acte ens va permetre poder saludar-vos personalment abans d'iniciar un nou any i gaudir de la vostra companyia en l'entorn privilegiat de l'Hotel Les Clarisses.

   

   

   

 • PRÒRROGA MÒDULS 2019

   

   

  Segons fonts del Ministeri d’Hisenda es prorroguen per a 2019 els mateixos límits excloents que ja es venien aplicant aquest any 2018. Així doncs, per aquells que tributeu segons el mètode d’estimació objectiva (mòduls) els límits per poder continuar en aquest règim per a 2019 són els següents:
   
   
  LÍMITS MÀXIMS 2016, 2017, 2018 i pròrroga per a 2019
     
  Volum de rendiments íntegres de l’any anterior 250.000 €
  Facturació a empreses i professionals 125.000 €
  Volum de compres (sense incloure inversions) 250.000 €
   
   
  Per a qualsevol consulta o aclariment al respecte, restem a la vostra disposició.
   
   
  Departament Fiscal

 • ELS BANCS PAGARAN L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

   

   

  El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018 pel qual es modifica el text de la llei de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) i s’estableix que seran els bancs, i no els clients, els que pagaran aquest impost quan es formalitzi una hipoteca.
   
   
  Departament fiscal

 • AVÍS DE PRESCRIPCIÓ DE L'IMPOST D'ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS EN LES HIPOTEQUES SIGNADES ENTRE EL 24/09/2014 I EL 15/10/2014

   

  A l’espera que el Tribunal Suprem es pronunciï en relació als efectes de la sentència sobre la devolució de l’impost d’Actes Jurídics Documentats en les hipoteques, us recomanem que els que tingueu una hipoteca signada entres les dates 24/09/2014 i 15/10/2014 ens ho comuniqueu amb la finalitat d’interrompre el termini de prescripció.

   

  Departament fiscal

   

 • FESTIUS NACIONALS I AUTONÒMICS PER A L'ANY 2019

   

   

  A continuació us detallem els dies festius nacionals i autonòmics aprovats pel Consell de Relacions Laborals per a l’any 2019:

   

  1 de gener (Cap d’Any)
  19 d’abril (Divendres Sant)
  22 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  1 de maig (Festa del Treball)
  24 de juny (Sant Joan)
  15 d’agost (l’Assumpció)
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
  1 de novembre (Tots Sants)
  6 de desembre (Dia de la Constitució)
  25 de desembre (Nadal)
  26 de desembre (Sant Esteve)

   

  Els dies 6 de gener (Reis) i 8 de desembre (Immaculada Concepció) s’escauen en diumenge.

   

  A més de les festes indicades, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

   

  Departament Laboral

 • MODIFICACIÓ DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS

   

   

  A partir del dia 1 d’agost del 2018 s’han modificat les bases mínimes i màximes dels treballadors autònoms segons regula l’article 130.5 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

   

  La base mínima dels treballadors autònoms serà de 932,70 €/mes (fins a data 31/07/2018 era de 919,80 €/mes).

   

  La base màxima dels treballadors autònoms serà de 3.803,70 €/mes (fins a data 31/07/2018 era de 3.751,20 €/mes).

   

  La base mínima dels treballadors autònoms de 48 anys o més serà de 1.005,90 €/mes i la base màxima serà de 2.052 €/mes (fins a data 31/7/2018 era de 992,10 €/mes i 2.023,50 €/mes, respectivament).

   

  En conseqüència, la quota dels rebuts d’autònoms es veurà incrementada a partir  del dia 31 d’agost del 2018.

   

  Us recordem que els treballadors autònoms tenen l’opció de canviar la seva base de cotització fins a 4 vegades a l’any. Els terminis són:

   

  -Des de l’1 de gener fins al 31 de març, té efectes a partir de l’1 d’abril.
  -Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny, té efectes a partir de l’1 de juliol.
  -Des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre, té efectes a partir de l’1 d’octubre.
  -Des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre, té efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent.

   

  És important, sobretot, pels treballadors autònoms d’edat inferior als 47 anys perquè tenen l’última oportunitat d’optar a la base màxima de cotització. Un cop hagin fet els 47 anys, únicament tindran l’opció d’optar a la base màxima limitada, excepte en determinats supòsits.

   

  Departament Laboral

 • CURRIUS ASSOCIATS PATROCINA LA JORNADA ACCID 2018

   

  El proper 1 de juny Currius Associats participarem com a patrocinadors en la cinquena Jornada de l’Associació  Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control (APC).

   

  En els següents enllaços trobareu la invitació i un tríptic amb tota la informació.

   

                                       

   

   

 • OBLIGACIÓ D'INCLUSIÓ DELS AUTÒNOMS AL SISTEMA RED

   
   
  En data 6 de març es va publicar al BOE l’Ordre ESS/214/2018 per la qual es regula el sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) en l’àmbit de la Seguretat Social.
   
   
  Aquesta Ordre incorpora l’obligació que, a partir del dia 1 d’abril, tots els autònoms estiguin incorporats al Sistema RED, ja siguin autònoms individuals, socis o familiars. A partir d’aquesta obligació, qualsevol tràmit de l’autònom s’ha de fer a través del Sistema RED, i les notificacions que fins ara l’autònom rebia per carta certificada, ara quedaran notificades electrònicament en el Sistema RED i és obligació de l’autònom controlar-les i obrir-les.
   
   
  Us informem que, per tal de complir amb la normativa, els autònoms tenen dues opcions:
   
   
  1. Gestionar-se ells mateixos les notificacions del Sistema RED. 
  2. Autoritzar un Usuari RED (assessoria) perquè els representi.
   
   
  Si voleu que nosaltres ho gestionem (punt 2), us tramitarem el certificat digital i farem l’assignació com a Autoritzat RED. Els honoraris per aquest tràmit inicial pugen 25 €.
   
   
  Així mateix, si escolliu la segona opció nosaltres serem els responsables de les notificacions electròniques que rebreu de la Seguretat Social i, per tant, us podreu despreocupar d’aquesta obligació. Els honoraris pel control i la responsabilitat de rebre les notificacions en nom vostre són 24 €/anuals.
   
   
  Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.
   
   
  Departament Laboral

 • MODEL 179: DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE L’ARRENDAMENT D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

   

   

  El passat 29 de desembre es va aprovar el Reial Decret 1070/2017 pel qual l’Administració posa en funcionament una nova obligació d’informació tributària: el model 179, declaració informativa trimestral sobre l’arrendament d’habitatges amb finalitats turístiques.

   

   

  Qui ha de presentar aquesta declaració?


  Els obligats a presentar-la són aquelles persones o entitats que prestin serveis d’intermediació entre els propietaris de l’habitatge i els llogaters per a l’arrendament d’habitatges turístics així com les plataformes col·laboratives de lloguer vacacional tipus Airbnb, Wimdu, etc.

   

   

  Com a propietari d’un allotjament turístic m’afecta?


  Els propietaris d’habitatges que els lloguen com a allotjaments turístics a través d’algun servei d’intermediació han de ser conscients que les dades d’aquests lloguers seran, a partir d’aquest any, presentades a l’Administració.

   

   

  A partir de quan entra en vigor?


  A partir de l’1 de gener de 2018.  No obstant això, les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’exercici 2018 podran presentar-se a partir de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2018.

   


  Quina periodicitat tindrà?


  El model 179 tindrà una periodicitat trimestral i comprendrà les operacions realitzades dins cada trimestre natural. S’haurà de presentar entre el primer i l’últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre al qual es refereixi la declaració (per exemple, la declaració del 3T de 2018 s’haurà de presentar entre l’1 i el 31 d’octubre de 2018).
   

   

  Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició. 

   

  Departament Fiscal


   

 • XERRADA INFORMATIVA: NOVA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

   
  El proper 25 de maig venç el termini per adequar-se a la nova normativa en matèria de protecció de dades.
   
   
  • Quines noves obligacions implica per a les empreses? 
  • Com protegim les dades dels nostres clients o treballadors? 
  • Quins nous drets tindrem els ciutadans?
   
   
  Per resoldre aquests dubtes us convidem a una sessió informativa que anirà a càrrec de Víctor Roselló, advocat especialista en protecció de dades i auditor en entorns tecnològics.
   
   
  Data i hora: dijous, 22 de febrer de 2018, a les 18:00 h
  Lloc: VIT VIC – Carrer de la Llotja,  s/n – Recinte Firal El Sucre de Vic 
  Es prega confirmació: info@curriusassociats.com 93 885 02 96
   
   
   
  En el següent enllaç podreu escoltar l’entrevista que Catalunya Ràdio ha fet al nostre ponent en relació a aquesta temàtica: 
   

 • FESTIUS LOCALS PER A L’ANY 2018

   
  A continuació relacionem el calendari oficial de festius locals de les poblacions de la comarca d’Osona i d’alguna altra població per a 2018:
   
   
  Alpens, 13 de febrer i 27 de setembre.
  Balenyà, 22 de gener i 24 d’ agost.
  Brull, El, 10 de juliol i 25 de juliol.
  Calldetenes, 21 de maig i 24 de setembre.
  Centelles, 1 de setembre i 31 de desembre.
  Espinelves, 22 de gener i 25 de juliol.
  Esquirol, L’, 29 de març i 21 de maig. 
  Cantonigròs, 29 de març i 16 d’agost.
  Folgueroles, 21 de maig i 10 de setembre.
  Gurb, 21 de maig i 30 de novembre.
  Lluçà, 21 de novembre i 10 de desembre.
  Malla, 22 de gener i 21 de maig.
  Manlleu, 29 de març i 21 de maig.
  Masies de Roda, Les, 21 de maig i 1 d’octubre.
  Masies de Voltregà, Les, 3 de setembre i 8 de setembre. 
  Vinyoles, 9 de juliol i 8 de setembre.
  Montesquiu, 21 de maig i 7 de desembre.
  Muntanyola, 21 de maig i 7 de desembre.
  Olost, 21 de maig i 16 d’agost. 
  Santa Creu de Jutglar, 21 de maig i 14 de setembre.
  Orís, 21 de maig i 17 de setembre.
  Oristà, 21 de maig i 30 de novembre.
  Raval de Sant Feliu, El, 21 de maig i 10 de setembre. 
  Torre d’Oristà, La, 17 de maig i 21 de maig.
  Perafita, 2 de febrer i 29 de juny.
  Prats de Lluçanès, 22 de gener i 25 de juny.
  Roda de Ter, 21 de maig i 24 de setembre.
  Rupit i Pruit, 21 de maig i 30 de novembre. 
  Sant Agustí de Lluçanès, 28 d’agost i 28 de setembre.
  Sant Bartomeu del Grau, 21 de maig i 24 d’agost.
  Sant Boi de Lluçanès, 21 de maig i 28 de setembre.
  Sant Hipòlit de Voltregà, 21 de maig i 3 de setembre.
  Sant Julià de Vilatorta, 21 de maig i 23 de juliol.
  Sant Martí d’Albars, 21 de maig i 10 de novembre.
  Sant Martí de Centelles, 21 de maig i 25 de juliol.
  Sant Pere de Torelló, 29 de juny i 24 de setembre.
  Sant Quirze de Besora, 21 de maig i 16 de juny.
  Sant Sadurní d’Osormort, 21 de maig i 3 de setembre.
  Sant Vicenç de Torelló, 22 de gener i 3 de setembre.
  Santa Cecília de Voltregà, 29 de març i 22 de novembre.
  Santa Eugènia de Berga, 21 de maig i 3 de setembre.
  Santa Eulàlia de Riuprimer, 21 de maig i 3 de setembre.
  Santa Maria de Besora, 10 de setembre i 24 de desembre.
  Seva, 30 d’abril i 21 de maig.
  Sant Miquel de Balenyà, 21 de maig i 25 de juliol.
  Sobremunt, 15 de maig i 13 de desembre.
  Sora, 15 de maig i 29 de juny.
  Taradell, 20 de gener i 25 d’agost.
  Tavèrnoles, 21 de maig  i 3 d’agost.
  Tavertet, 29 de març i 10 de juliol.
  Tona, 21 de maig i 30 de novembre.
  Torelló, 1 d’agost i 17 de setembre.
  Vic, 21 de maig i 5 de juliol.
  Vidrà, 12 de gener i 24 de setembre.
  Viladrau, 21 de maig i 7 de desembre.
  Vilanova de Sau, 29 de març i 16 d’agost.
   
  Barcelona, 21 de maig i 24 de setembre.
   
   
  Departament Laboral

 • BRINDIS DE NADAL AL CASAL DELS ROCAFIGUERA

   

  Gràcies a tots per la vostra assistència al brindis de Nadal d'enguany. En l'entorn privilegiat del Casal dels Rocafiguera vam poder saludar-vos personalment i desitjar-vos unes molt Bones Festes!

   

   

   

 • NOVETAT MODEL 184: NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ 30 DE GENER

   

  La principal novetat del model 184, declaració anual de les entitats en règim d'atribució de rendes (Comunitats de Béns, SCP i altres entitats sense personalitat jurídica), és que el termini de presentació, que en els últims anys era el 28 febrer, s’avança al 30 de gener a partir d’aquest any 2018*

   

  És per això que us recordem breument la documentació que caldria que ens féssiu arribar abans del 19 de gener per tal de poder preparar i presentar dins de termini aquest model informatiu.

   

  Per a les Comunitats de Béns necessitem:

   

  1.Rebut de l’IBI (contribució) corresponent a l’exercici 2017.

   

  2.Rebuts d’hipoteca o de préstec, o certificat dels interessos i amortitzacions pagades durant l’exercici 2017 (ens calen els 12 rebuts de tot l’exercici 2017).

   

  3.Comprovants, factures o rebuts d’altres despeses de manteniment o tributs locals que vagin a càrrec de la Comunitat de Béns (per exemple, factures de reparació que s’hagin fet en el local, rebuts de les taxes d’escombraries, gual, etc. sempre i quan aquests vagin a nom de la Comunitat de Béns).

   

  IMPORTANT: En cas de tenir més d’un local, especificar clarament a quin local correspon cada despesa.

   

   

  Per a les SCP o altres entitats necessitem:

   

  1.Compte d’explotació o compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2017 (aquells que ho passen a llibres, només ens han de portar els llibres) 

   

  Així mateix, aquelles entitats a les quals no els fem nosaltres el model 390 (resum anual de l’IVA) també ens n’haurien de fer arribar una còpia, per tal de poder veure el total d’ingressos de l’exercici 2017.

   

  Us recordem que el termini per poder-nos fer arribar la documentació és el proper 19 de gener del 2018.

   

  *A l’empara de la Llei General Tributària, la no presentació de la citada declaració pot comportar una sanció.

   

  Departament fiscal

 • ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE: INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

   

  El proper dijous 21 de desembre del 2017 hi ha convocades eleccions al Parlament de Catalunya. En data 1 de desembre s’ha publicat l’Ordre ESS/1169/2017, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya.

   

  A continuació indiquem la regulació dels permisos laborals per a la participació de les persones treballadores en el dia de les eleccions:

   

  Pels electors: les empreses hauran de concedir als treballadors un permís, de com a màxim,  4 hores dins de la jornada laboral, sempre i quan la jornada coincideixi amb l’horari de la votació (de 9h a 20h). És un permís de caràcter no recuperable i retribuït.

   

  El permís varia en funció del número d’hores que coincideix amb la jornada laboral:

   

  ►Si la jornada no coincideix o coincideix un màxim de 2 hores: no s’ha de concedir cap permís retribuït.


  ►Si la jornada coincideix entre 2 i 4 hores: s’ha de concedir un permís retribuït de 2 hores.


  ►Si la jornada coincideix més de 4 hores: s’ha de concedir un permís retribuït de 4 hores com a màxim.

   

  En el cas de les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, la duració del permís indicat s’ha de reduir, de forma proporcional.

   

  La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l’empresari.

   

  L’empresa disposa del dret a sol·licitar, al treballador, l’acreditació que ha gaudit del permís per exercir el dret al sufragi.

   

  Pels membres de la mesa electoral: les empreses hauran de concedir als treballadors que tinguin la condició de membres de la mesa electoral o interventors, el permís corresponent a la jornada de treball completa més un permís de les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. 

   

  Les empreses també concediran un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre, i de caràcter no recuperable, a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

   

  Si alguna de les següents persones: membres de la mesa electoral, interventors o apoderats hagués de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn a fi que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

   

  Els suplents tenen dret al permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s’han de quedar. 

   

  Les hores vinculades al permís retribuït per part del treballador per exercir el vot estan establertes com a límits màxims, sent totalment viable utilitzar menys hores de les estipulades i, per tant, veure’s afectada en menor mesura la jornada laboral.

   

  Departament Laboral

 • IVA I IRPF: DESPESES DEDUÏBLES DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA

   
  NORMATIVA I CRITERIS DE L’ADMINISTRACIÓ
   
   
   
  REQUISITS FORMALS PER A LA DEDUCCIÓ DE QUALSEVOL DESPESA I EL SEU IVA
   
   
  Han de ser despeses vinculades a l’activitat econòmica que es realitza i han de ser registrades comptablement en el corresponent llibre de despeses. Despeses vinculades són les que guarden una relació directa amb l’obtenció dels rendiments.
   
   
  Només podran exercitar el dret a la deducció de l’IVA suportat els empresaris que estiguin en possessió del document justificatiu, entenent-se com a tal la factura original que compleixi tots els requisits d’identificació de l’expedidor, identificació del destinatari, numeració, data, descripció i detall dels imports i impostos. Per a la deducció de l’IVA, no seran vàlids els rebuts, tiquets, albarans, etc. 
   
   
   
  IVA I IRPF: DESPESES DE DESPLAÇAMENT (bitllets de transport, peatges, pàrquings, etc.)
   
   
  S’admeten com a despeses deduïbles sempre que:
   
   
  •El motiu del viatge estigui relacionat amb l’activitat empresarial.
   
   
  •Que existeixin factures justificatives de les despeses.
   
   
  •Existeixi un full de despeses que especifiqui el motiu del viatge i se’n conservi prova objectiva (correus de confirmació de visites, contractes, etc.). En el següent link trobareu un model que us pot servir de referència. 
   
   
   
  IRPF: VEHICLES I DESPESES ASSOCIADES (combustible, manteniments, assegurances, etc.)
   
   
   
  •Només s’admeten com a despeses en el cas d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials (agents comercials i representants).
   
  •La resta d’autònoms no podran deduir-se aquestes despeses.
   
   
   
  IVA: VEHICLES I DESPESES ASSOCIADES (combustible, manteniments, assegurances, etc.)
   
   
   
  •Serà deduïble l’IVA dels vehicles i despeses associades d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials (agents comercials i representants).
   
   
  •La resta d’autònoms només es podran deduir fins a un 50% de l’IVA sempre que es pugui demostrar que s’utilitza el vehicle per a l’activitat econòmica.
   
   
  L’adquisició d’un cotxe en renting està subjecte a les mateixes limitacions.
   
   
   
  IRPF: DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA (RESTAURACIÓ I HOSTELERIA)
   
   
  Perquè les despeses tinguin la consideració de deduïbles en IRPF han de: 
   
   
  1. Contribuir a l’obtenció d’ingressos. 
  2. Estar justificades mitjançant factura o tiquet.
  3. Han de pagar-se mitjançant targeta o transferència.
  4. Estar registrades.
   
   
  Aquestes despeses seran deduïbles amb els següents límits quantitatius
   
   
  a) En cas que s’hagi pernoctat en municipi diferent al lloc de treball o lloc de residència:
   
   
  - Les despeses d’estada seran deduïbles per l’import que es justifiqui.
   
  - Les despeses de manutenció seran deduïbles fins a 53,34 euros diaris si corresponen a desplaçaments dins del territori espanyol, o 91,35 euros diaris si corresponen a desplaçaments en territori estranger.
   
   
  b) En cas que no hi hagi pernocta, seran deduïbles les despeses de manutenció fins a 26,67 euros diaris si el desplaçament es dins de territori espanyol, i 48,08 euros diaris per desplaçaments en territori estranger.
   
   
  Només seran deduïbles els àpats amb clients si es posseeix factura completa a nom de l’empresa i es pot demostrar que es tracta d’una despesa de representació o relacions públiques que contribueix a l’obtenció d’ingressos. 
   
   
   
  IVA: DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA (RESTAURACIÓ I HOSTELERIA)
   
   
   
  •No podran ser objecte de deducció les quotes suportades en la utilització de serveis d’hostaleria i restauració.
   
   
   
  •Tampoc són deduïbles les quotes per despeses d’atenció a clients, excepte en regals d’objectes publicitaris.
   
   
  IRPF: MUTUA DE SALUT
   
   
  Les primes d’assegurança mèdica satisfetes pel contribuent, en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, seran deduïbles en IRPF fins el límit màxim de 500 euros per cada una de les persones assenyalades anteriorment o de 1500 euros per cada una d’elles en cas de discapacitat.
   
   
   
  IRPF: DESPESES DE SUBMINISTRAMENT DE L’HABITATGE HABITUAL
   
   
  •En els casos en què el contribuent utilitzi una part del seu habitatge habitual com a lloc de desenvolupament de la seva activitat econòmica, seran deduïbles les despeses de subministraments (aigua, llum, gas, telefonia, Internet...) fins a un 30% de la part proporcional de metres quadrats de l’habitatge que hagin declarat afectes a l’activitat, sempre que el titular del subministrament sigui el propi empresari autònom.
   
   
  •S’ha de fer una declaració censal (model 036) informant a Hisenda la part de l’habitatge habitual que queda afecta a l’activitat.
   
   
  El procediment per calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:
   
  La residència habitual d'un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 2.000 euros.
   
  Proporció de la residència habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
   
  Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
   
  Despeses deduïbles: 2.000 € x 12% = 240 €    
   
   
  Departament Fiscal
   
   

 • 6 DE NOVEMBRE DEL 2017: SEGON TERMINI PER AL PAGAMENT DE L'IRPF 2016

   

  Recordeu que el venciment del 2n termini de pagament de la declaració de la renda (IRPF) corresponent a l'exercici 2016 és el proper dilluns 6 de novembre del 2017.

   

  En cas, doncs, que fraccionéssiu el pagament amb domiciliació bancària, comproveu que hi hagi saldo suficient al compte que vau informar per aquesta domiciliació.

 • FESTIUS NACIONALS I AUTONÒMICS PER A L'ANY 2018

   
  A continuació us detallem els dies festius nacionals i autonòmics per a l’any 2018 que han estat publicats en els diaris oficials corresponents:
   
   
  Festius nacionals i autonòmics de Catalunya 
   
   
  1 de gener (Cap d'Any)
  6 de gener (Reis)
  30 de març (Divendres Sant)
  2 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  1 de maig (Festa del Treball)
  15 d’agost (l’Assumpció)
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  12 d’octubre (Festa de la Hispanitat)
  1 de novembre (Tots Sants)
  6 de desembre (Dia de la Constitució)
  8 de desembre (la Immaculada)
  25 de desembre (Nadal)
  26 de desembre (Sant Esteve)
   
   
  De les tretze festes esmentades, n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril i el 26 de desembre, que té caràcter recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
   
   
  A més de les festes indicades, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
   
   
  Departament Laboral

 • MOLTES FELICITATS!!!

   

  Avui és el dia de l’empresa familiar i creiem que és un bon dia perquè dediqueu uns minuts a fer unes petites/grans reflexions que us poden portar a parlar amb els vostres pares, fills, germans, cosins… Si ho féu, ENHORABONA, empresa i família en sortiran beneficiades!

   

  • Quina missió, visió, valors i objectius té la nostra empresa? És a dir, on volem arribar? Com podem arribar-hi? 

   

  • Quin és el moment idoni per jubilar-me i donar el relleu als meus successors?

   

  • Quin dels meus successors veig més preparat per liderar l’empesa? Li fa il·lusió el projecte? Quins membres de la família estan compromesos amb el projecte? Debilitats i fortaleses de cadascun.

   

  • Si un membre de la família no té il·lusió en el projecte, volem que participi a l’empresa com a soci?

   

  Aquest procés de reflexió pot quedar recollit en un document anomenat PROTOCOL FAMILIAR que, sens dubte, resultarà molt beneficiós a la vostra empresa i aportarà seguretat jurídica davant de possibles contingències.

   

  Currius Assessors, com a especialista en protocols familiars, us pot ajudar a implementar el vostre propi protocol amb professionalitat i eficàcia.

 • CANVI DE BASE DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

   

  El proper dia 30 d’octubre del 2017 finalitza el termini per poder sol·licitar el canvi de base de cotització dels autònoms amb efectes del mes de gener del 2018.

   

  És important, sobretot, pels treballadors autònoms d’edat igual o inferior als 47 anys, perquè fins al dia 30 d’octubre del 2017 tenen l’última oportunitat d’optar a la base màxima de cotització. Un cop hagin complert els 48 anys, solament tindran l’opció d’optar per la base màxima limitada.

   

  Així mateix, us informem que, a partir de l’any 2018, els canvis de base de cotització seran importants pels treballadors autònoms que compleixin 40 anys, ja que entraran a cotitzar els seus últims 25 anys abans de l’edat de jubilació i són els anys que la Seguretat Social utilitza per fer el càlcul de la base reguladora que serveix per determinar la quantia de pensió de jubilació que es tindrà dret a percebre.

   

  Els treballadors autònoms poden sol·licitar el canvi de base de cotització dues vegades a l’any: abans del dia 1 de maig, amb efectes del dia 1 de juliol següent, i abans del dia 1 de novembre, amb efectes del dia 1 de gener de l’any següent.

   

  També us informem que els treballadors autònoms que tinguin 65 anys i 4 mesos com a màxim d’edat i 36 anys i 3 mesos o més cotitzats, o bé tinguin 65 anys i 5 mesos o més d’edat i 35 anys i 6 mesos cotitzats, tindran exoneració de quotes, és a dir, quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal (3,3%) i per contingències professionals, si s’ha escollit.

   

  Departament Laboral

 • LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS PUJARÀ UN 3% A PARTIR DEL MES DE JULIOL

   

  El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest 2017 incrementa en un 3% les bases de cotització dels treballadors autònoms que tenien les bases mínimes congelades pel que fa a les xifres del 2016 i que, per tant, no havien experimentat cap increment. 

   

  La pujada del 3% tindrà efectes previsiblement a partir del dia 1 de juliol del 2017.


  A partir d’aquesta data els treballadors per compte propi que cotitzen per la base mínima hauran de cotitzar 8 euros més al mes (96 euros l’any). L’increment de la base és de 893,10 a 919,80 euros mensuals.

   

  Així mateix, la pujada també afecta als autònoms que tinguin 47 anys o més i cotitzin per les base màximes, que s’han incrementat amb el mateix percentatge del 3%. No obstant, la base màxima de la resta de treballadors autònoms, es manté en la mateixa quantitat que la del Règim General.

   

   

  Departament Laboral

 • BONUS SINISTRALITAT 2017

   

  S’ha iniciat la Campanya del Bonus de Sinistralitat, regulat pel Reial Decret 404/2010 de 31 de març, pel qual s’estableix un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

   

  El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 31 de maig del 2017.

   

  Si voleu saber si compliu els requisits per iniciar aquest tràmit us recomanem que us poseu en contacte amb la vostra Mútua d’Accidents de Treball, ja que és aquesta mateixa entitat on es presenten les sol·licituds i on us informaran dels requisits i de com realitzar el tràmit per tal que arribi a “bon port”.

   

  A la web de la vostra Mútua d’Accidents de Treball, us podeu descarregar els formularis de sol·licitud i l’informe de quotes i índexs de sinistralitat per CNAE de la vostra empresa, així com tota la informació indicada de forma més detallada.

   

  Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   

  Departament Laboral

 • "FRENADA" AL REGISTRE DE JORNADA

   

  El Tribunal Suprem estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de jornada, excepte si es realitzen hores extraordinàries.

   

  La Sala del Tribunal Suprem ha dictat un sentència que ha suposat una “frenada” al tema del control de jornada dels treballadors regulat a l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, per mitjà de la qual estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre horari de la jornada diària de tota la plantilla. Només s’haurà de portar un registre de les hores extraordinàries realitzades, per complir amb l’article 35.5 ET.

   


  El Tribunal sentencia que, segons la normativa actual, no està tipificat com falta laboral el no portar un control de registre horari, en el cas que no es facin hores extres. 

   


  Deixa en mans del legislador la modificació legislativa que imposi la obligació d’un control horari per a tots els treballadors.


   
  Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   

   

  Departament Laboral

 • IMPOST SOBRE LES BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES

   

   

   

  El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació d’un nou impost que grava les begudes ensucrades envasades.

   

   

  A qui afecta?


  El contribuent d’aquest impost és la persona física o jurídica que subministra la beguda ensucrada envasada al consumidor final del producte. Ara bé, a efectes pràctics, qui haurà de liquidar aquest impost serà el distribuïdor que subministra les begudes a l’establiment que les posa a disposició del consumidor final, sempre i quan aquest distribuïdor sigui resident en territori espanyol.

   

   

  Quines són considerades begudes ensucrades?


  Les que contenen edulcorants calòrics afegits: sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’àgave i xarop d’arròs. En definitiva:


  -Refrescos i sodes.
  -Begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
  -Begudes esportives i begudes energètiques.
  -Begudes envasades fetes a base de te o cafè.
  -Llets endolcides, begudes alternatives a la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.
  -Begudes vegetals.
  -Aigües amb sabors.


  Queden exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.


   

  Quina és la base imposable d’aquest impost i  quins són els tipus de gravamen?


  La base imposable serà la quantitat de litres de beguda lliurada pel distribuïdor i es liquidaran:


  -0,08 euros per litre per a begudes amb un contingut en sucre d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres.
  -0,12 euros per litre per a begudes amb un contingut en sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres.


  El distribuïdor carregarà aquests imports en el moment de facturar les begudes al seu client.

   

   

  Què passa si comprem begudes ensucrades envasades a l’estranger?


  En aquest cas l’obligat a liquidar l’impost no serà el distribuïdor de les begudes, sinó que serà la persona física o empresa que compri les begudes directament al proveïdor no resident. 

   

   

  Quan entra en vigor?


  L’impost entra en vigor el proper 1 d’abril, però el primer període de pagament està previst que sigui entre l’1 i el 20 de juliol d’enguany, d’acord amb l’esborrany del reglament que encara s’està elaborant.

   

  Per a qualsevol consulta al respecte, restem a la vostra disposició.

   

  Departament Fiscal

 • NOVETATS FISCALS MARÇ 2017

   

  MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES (ARTICLE 49.1.a. DE LA LLEI 22/2009)

   


  -En la transmissió d’immobles a partir d’un milió d’euros s’aplicarà un 11% (abans era un 10%).

   

   

  MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE LA MODALITAT D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ARTICLE 7.b. DE LA LLEI 21/2001)

   


  -En relació al tipus de gravamen de la modalitat d’actes jurídics documentats dels documents notarials en cas de renúncia a l’exempció en l’Impost sobre el Valor Afegit el tipus aplicable serà el 2,5%, enlloc de l’1,8% que era l’aplicable fins ara.

 • RECLAMACIÓ DE LES PLUSVÀLUES MUNICIPALS

   

  El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals dos articles de la Llei Foral de Guipúscoa que regulen l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), altrament dita, plusvàlua municipal, únicament en la mesura que sotmetin a tributació situacions d’inexistència d’increment de valor (circumstància que, des de la crisi econòmica, es dóna en múltiples ocasions). 

   


  Tot i que d’entrada aquesta sentència només afecta al territori foral, el Tribunal Constitucional té pendents de sentència recursos en aquest mateix sentit que afectarien la Llei d’Hisendes Locals d’arreu de l’Estat i que podrien, doncs, concloure que no s’haurien haver liquidat aquestes plusvàlues.

   


  Tenint en compte que es preveu que la sentència pugui posar alguna limitació de temps o de quantitats a reclamar, com a assessoria recomanem presentar en via administrativa sol·licitud de devolució de les liquidacions de plusvàlues que s’hagin pagat en els últims quatre anys, per tal d’aturar la prescripció. Cal tenir present que la devolució no serà automàtica, ja que probablement caldrà acreditar que no hi ha hagut guany patrimonial.

   


  És per això que us recomanem que us poseu en contacte amb el nostre despatx per tal de procedir, si és pertinent, a la reclamació.
   

   

 • NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL, ATUR, FONS DE GARANTIA SALARIAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL PER L'ANY 2017

   

  L’Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017.

   

   

  RÈGIM GENERAL

   

  • Topall màxim base de cotització: 3.751,20 €/mensuals o 125,04 €/diaris
  • Topall mínim  base de cotització: 825,60 €/mensuals o 27,52 €/diaris

   

   

  Bases de cotització en els contractes a temps complet:

   

   

  Grup

  Categories Professionals

  Bases mínimes

  Euros/mes

  Bases màximes

  Euros/mes

  1

  Enginyers i Llicenciats

  1.152,90

  3.751,20

  2

  Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants titulats

  956,10

  3.751,20

  3

  Caps administratius i de taller

  831,60

  3.751,20

  4

  Ajudants no titulats

  825,60

  3.751,20

  5

  Oficials Administratius

  825,60

  3.751,20

  6

  Subalterns

  825,60

  3.751,20

  7

  Auxiliars Administratius

  825,60

  3.751,20

  8

  Oficials de Primera i de Segona

  27,52

  125,04

  9

  Oficials de Tercera i especialistes

  27,52

  125,04

  10

  Peons

  27,52

  125,04

  11

  Treballadors menors de 18 anys

  27,52

  125,04

   

   

   

  Bases de cotització en els contractes a temps parcial:

   

  Grup

  Categories Professionals

  Bases mínimes

  Euros/hora

  1

  Enginyers i Llicenciats

  6,95

  2

  Enginyers Tècnics i Ajudants titulats

  5,76

  3

  Caps administratius i de taller

  5,01

  4

  Ajudants no titulats

  4,97

  5

  Oficials Administratius

  4,97

  6

  Subalterns

  4,97

  7

  Auxiliars Administratius

  4,97

  8

  Oficials de Primera i de Segona

  4,97

  9

  Oficials de Tercera i especialistes

  4,97

  10

  Peons

  4,97

  11

  Treballadors menors de 18 anys

  4,97

   

   

   

  Tipus de cotització:

   

  CONTRACTE INDEFINIT

   

  També indefinits temps parcial i fixes-discontinus, així com de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació, de relleu i interinitat i qualsevol modalitat amb discapacitats.

   

   

  CONTINGÈNCIES

  COMUNES

  DESOCUPACIÓ

  FOGASA

  FORMACIÓ PROFESSIONAL

  TOTAL

  EMPRESA

  23,60%

  5,50%

  0,20%

  0,60%

  29,90%

  TREBALLADOR

  4,7%

  1,55%

  --

  0,10%

  6,35%

  TOTAL

  28,30%

  7,05%

  0,20%

  0,70%

  36,25%

   

   

  CONTRACTE TEMPORAL

   

   

  CONTINGÈNCIES

  COMUNES

  DESOCUPACIÓ

  FOGASA

  FORMACIÓ PROFESSIONAL

  TOTAL

  EMPRESA

  23,60%

  6,70%

  0,20%

  0,60%

  31,10%

  TREBALLADOR

  4,7%

  1,60%

  --

  0,10%

  6,40%

  TOTAL

  28,30%

  8,30%

  0,20%

  0,70%

  37,50%

   

  En el cas de les Contingències Professionals, s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la Disposició Addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat, essent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

   

   

  HORES EXTRAORDINÀRIES

   

  EMPRESA

  TREBALLADOR

  TOTAL

  Hores normals

  23,60%

  4,70%

  28,30%

  Hores força major

  12,00%

  2,00%

  14,00%

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge

   

  Consisteix en una quota única mensual de 106,87€, dels quals 87,24€ € seran a càrrec de l’empresa i 19,63€ a càrrec del treballador.

  La contractació mitjançant contractes de formació permet la possibilitat de la bonificació del 100% de totes les quotes. Sempre que el treballador estigui inscrit a l’atur i tingui menys de 30 anys.

   

   

  SISTEMA ESPECIAL DELS TREBALLADORS DE LA LLAR

   

  Nous imports de les bases de cotització relacionades amb la retribució mensual:

   

  Tram

  Retribució mensual. Euros/mes

  Base de cotització mensual

  1

  Fins a 188,61

  161,29

  2

  De 188,62 fins a 294,60

  266,84

  3

  De 294,61 fins a 400,80

  372,39

  4

  De 400,81 fins a 506,80

  477,96

  5

  De 506,81 fins a 612,90

  583,52

  6

  De 612,91 fins a 718,20

  689,09

  7

  De 718,21 fins a 825,65

  825,60

  8

  A partir de 825,66

  862,44

   

  El tipus de cotització per contingències comunes sobre la base de cotització exposada anteriorment serà del 26,50%, essent el 22,10% a càrrec de l’ocupador i el 4,40% a càrrec del treballador de la llar.

   

  Durant el 2017 serà aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. Aquesta reducció s’ampliarà fins a un 45% en les famílies nombroses. Aquests beneficis però, no seran d’aplicació en els supòsits en que els treballadors de la llar prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals.

   

  En referència a les contingències professionals, s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la Disposició Addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat, essent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

   

  RÈGIM DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS (RETA)

   

  Bases de cotització

   

  • Topall màxim base de cotització: 3.751,20 €/mensuals
  • Topall mínim  base de cotització: 893,10 €/mensuals

   

  No obstant això, la base mínima de cotització pels autònoms que tenen 10 o més treballadors a càrrec seu, o bé són autònoms societaris, serà la prevista en el grup 1 de règim general, 1.152,90 €/mes.

   

   

  Supòsits

   

   

  Base mínima.

  Euros/mes

  Base màxima.

  Euros/mes

  Amb caràcter general i fins als 46 anys d’edat.

   

  893,10

   

  3.751,20

   

  Autònoms que a 01/01/2017 tinguin 47 anys.

  *S’ha de consultar cada cas concret, ja que podrien optar a una base superior a 1.964,70€ i com a màxim de 3.751,20€.

   

  893,10

   

  1.964,70*

   

  Autònoms que a 01/01/2017 tinguin a partir de 48 anys edat.

  *Segons vida laboral podrien optar per la base mínima 893,10€ i una base superior a 1.964,70, però com a màxim els 3.751,20€. Consultar.

   

  963,30*

   

  1.964,70*

   

   

   

  Tipus de cotització

   

   

  Modalitat

   

  %

  Contingències Comunes

  29,80% + 0,10%

  Contingències Comunes i cessament d’activitat

  29,30% + 0,10% +2,20%

  Contingències Comunes sense la Incapacitat Temporal

  26,50% + 0,10%

  Contingències Comunes i Contingències Professionals

  29,30% + % s/tarifa activitat

  Contingències Comunes, Contingències Professionals i Cessament de l’activitat

  29,30% +2,20% + %s/tarifa activitat

   

   

   

  En el cas de les Contingències Professionals, s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la Disposició Addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat, essent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

   

   

  Bonificacions/reduccions a la Seguretat Social per a autònoms

   

   

  Els autònoms poden acollir-se a diverses bonificacions/reduccions a la Seguretat Social. Les més importants són per causar una alta inicial al Sistema Especial de Treballadors Autònoms:

   

  Autònoms que causin alta inicial o que no hagin estat d’alta d’autònoms en els 5 anys immediatament anteriors

   

  - 50,89€/ mensuals els 6 primers mesos si es té base mínima o el 80% de la quota base mínima si s’escull una base superior a la mínima.

   

  -50% de bonificació del 7è mes al 12è mes (133,96€/mensuals durant el 2017 si es té base mínima)

   

  -30% de bonificació del 13è mes al 18è mes (187,19€/mensuals durant el 2017 si es té base mínima)

   

  -30% de bonificació del 19è al 30è mes si en el moment de l’alta són menors de 30 anys en el cas dels homes o menors de 35 anys en el cas de les dones (187,19€/mensuals durant el 2017 amb base mínima)

   

  Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms

   

  • Bonificació del 50% durant 18 mesos, i el 25% durant 6 mesos, de la quota resultant d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment.

   

  A més de les bonificacions per les noves altes, també hi ha la possibilitat de bonificacions per modificació de la situació de l’autònom. *Consultar la possibilitat de bonificacions en funció de la situació de cada autònom.

   

  Autònoms en situació de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs/lactància i que contractin un treballador apuntat a l’atur amb contracte d’interinitat per substituir-los durant el període de descans

   

  • Bonificació del 100% de la quota que resulti d’aplicar la base mínima o fixe que correspongui al tipus de cotització establert com a obligatori durant la substitució.

   

  Departament Laboral

 • FESTIUS LOCALS PER A L’ANY 2017

   

  Alpens, 28 de febrer i 27 de setembre
  Balenyà, 23 de gener i 24 d'agost
  Brull, el, 10 de juliol i 25 de juliol
  Calldetenes, 5 de juny i 25 de setembre
  Centelles, 1 de setembre i 30 de desembre
  Espinelves, 5 de juny i 25 de juliol
  Esquirol, l', 13 d'abril i 5 de juny
  Cantonigròs, 13 d'abril i 16 d'agost
  Sant Martí Sescorts, 13 d'abril i 11 de novembre
  Folgueroles, 5 de juny i 12 de setembre
  Gurb, 5 de juny i 30 de novembre
  Lluçà, 5 de juny i 21 de novembre
  Malla, 5 de maig i 7 de desembre
  Manlleu, 13 d'abril i 5 de juny
  Masies de Roda, les, 14 de juliol i 29 de setembre
  Masies de Voltregà, les, 5 de setembre i 8 de setembre
  Vinyoles, 10 de juliol i 8 de setembre
  Montesquiu, 5 de juny i 7 de desembre
  Muntanyola, 16 de juny i 7 de desembre
  Olost, 5 de juny i 16 d'agost
  Santa Creu de Jotglar, 5 de juny i 14 de setembre
  Oristà, 20 de gener i 30 de novembre
  Raval de Sant Feliu, el, 5 de juny i 12 de setembre
  Torre d'Oristà, la, 17 de gener i 8 de setembre
  Orís, 25 d'agost i 18 de setembre
  Perafita, 2 de febrer i 29 de juny
  Prats de Lluçanès, 23 de gener i 26 de juny
  Roda de Ter, 5 de juny i 23 de setembre
  Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre
  Sant Agustí de Lluçanès, 25 d'agost i 28 de setembre
  Sant Bartomeu del Grau, 5 de juny i 24 d'agost
  Sant Boi de Lluçanès, 5 de juny i 28 de setembre
  Sant Hipòlit de Voltregà, 4 de setembre i 8 de setembre
  Sant Julià de Vilatorta, 5 de juny i 24 de juliol
  Sant Martí d'Albars, 5 de juliol i 11 de novembre
  Sant Martí de Centelles, 5 de juny i 25 de juliol
  Sant Pere de Torelló, 5 de juny i 26 de setembre
  Sant Quirze de Besora, 5 de juny i 16 de juny
  Sant Sadurní d'Osormort, 13 d'abril i 4 de setembre
  Sant Vicenç de Torelló, 5 de juny i 4 de setembre
  Santa Cecília de Voltregà, 13 d'abril i 22 de novembre
  Santa Eugènia de Berga, 5 de juny i 4 de setembre
  Santa Eulàlia de Riuprimer, 5 de juny i 4 de setembre
  Santa Maria de Besora, 13 d'octubre i 7 de desembre
  Seva, 27 de febrer i 5 de juny
  Sant Miquel de Balenyà, 20 de març i 5 de juny
  Sobremunt, 15 de maig i 13 de desembre
  Sora, 15 de maig i 29 de juny
  Taradell, 20 de gener i 25 d'agost
  Tavertet, 13 d'abril i 10 de juliol
  Tavèrnoles, 5 de juny i 3 d'agost
  Tona, 5 de juny i 30 de novembre
  Torelló, 1 d'agost i 18 de setembre
  Vic, 5 de juny i 5 de juliol
  Vidrà, 13 de gener i 25 de setembre
  Viladrau, 8 de setembre i 7 de desembre
  Vilanova de Sau, 13 d'abril i 5 de juny

   

  Barcelona, 5 de juny i 25 de setembre
  Esparreguera, 13 de febrer i 10 de juliol


      
  Departament Laboral

 • ÈXIT DEL BRINDIS DE NADAL A CASA RICART

   

  Tot l'equip de Currius & Associats us volem agrair l'oportunitat de poder brindar i desitjar unes Bones Festes a tots aquells que ens vau acompanyar el passat dia 23. L'acte va ser tot un èxit i ens va permetre poder saludar-vos personalment abans d'iniciar un nou any i gaudir de la vostra companyia en l'entorn privilegiat d'aquesta joia del Modernisme a la nostra ciutat que és Casa Ricart. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència!

   

   

   

   

   

   

 • NOVETATS LEGISLATIVES LABORALS PER A 2017

   

  Salari Mínim Interprofessional per a 2017


  El SMI experimenta en el 2017 un increment del 8% respecte les quanties vigents en el 2016. D’aquesta forma puja dels 655,20 € mensuals actuals als 707,61 € mensuals, en 14 pagues, o amb prorrateig de 12 pagues a 825,54 €.


  - SMI anual: 9.907,80 euros.
  - SMI mensual: 707,70 euros.
  - SMI diari: 23,59 euros.
  - Treballadors/es de la llar: 5,54 €/hora.

   

  Base mínima i màxima de cotització per a 2017


  La base mínima de cotització també ha experimentat un increment del 8% respecte el 2016.


  La base màxima de cotització efectua un increment d’un 3%, passant dels 3.642€ del 2016 als 3.751,20 € del 2017.

   

  Revalorització de les pensions públiques per a 2017


  Les pensiones abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva i assistencial, experimenten un increment del 0,25% segons l’establert a la LPGE pel 2016.

   

  Modificació de la Llei 9/2009, 6 d’octubre, d’ampliació del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida


  Finalment, entra en vigor l’ampliació del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida, per un període de 4 setmanes ininterrompudes, és a dir, 28 dies naturals, ampliables en cas de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

   

  Aquest dret es pot exercir des que finalitza el permís retribuït per naixement de fill o immediatament després de la finalització de la suspensió del contracte per aquesta causa.


  La suspensió de les 4 setmanes pot gaudir-se a temps complet o a temps parcial (mínim 50% jornada), sempre amb previ acord entre empresa i treballador.

   

  Els treballadors autònoms poden realitzar la seva jornada a temps parcial


  A partir de l’1 de gener del 2017 la Llei permet que els treballadors autònoms puguin realitzar la seva activitat autònoma o per compte pròpia a temps parcial,  i no només a temps complet, com fins ara.


  La Llei podrà establir un sistema de cotització a temps parcial pels treballadors autònoms, per a determinades activitats o col·lectius i durant determinats períodes de la seva vida laboral.

   

  Esperem que aquesta informació us resulti útil i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.


      
  Departament Laboral

 • S’ELIMINEN ELS FRACCIONAMENTS I APLAÇAMENTS DE L’IVA I DEL PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE SOCIETATS

   

  A partir d’1 de gener de 2017 (art. 65.2 de la LGT) ja no serà possible fraccionar o aplaçar el pagament de l’IVA ni el pagament a compte de l’Impost de Societats (les retencions o ingressos a compte dels models 111, 115 i 123 ja no es podien aplaçar).

   

  Això significa que per a les liquidacions corresponents a aquest 4t trimestre de 2016, que s’han de presentar aquest proper mes de gener, ja no es podran sol·licitar fraccionaments ni aplaçaments.

   

  En conseqüència, caldrà que tingueu molt present aquesta nova circumstància en la vostra tresoreria. 

   

  Per a qualsevol consulta al respecte, restem a la vostra disposició.

   

  Departament Fiscal

 • NOU SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ IMMEDIATA (SII)

   

  El passat 6 de desembre l’Administració va aprovar un nou sistema anomenat Subministrament d’Informació Immediata (SII) per modernitzar i millorar l’ús dels mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

   

  Què és exactament?


  Un nou sistema que obliga a enviar electrònicament a Hisenda cada mes els registres de facturació i el contingut de les factures.

   

  A qui afecta?


  A totes les societats (o subjectes passius) que actualment tenen l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment.

   

  A partir de quan entra en vigor?


  A partir d’1 de juliol de 2017. A partir d’aquesta data caldrà enviar els registres cada mes, però la normativa també disposa que entre 1 de juliol i 31 de desembre de 2017 s’han d’haver enviat tots els registres del primer semestre de l’any. Això significa doncs que, a efectes pràctics, l’obligació de preparar els registres amb aquest nou sistema comença el proper 1 de gener de 2017

   

  Quina informació caldrà remetre?

   

  • El llibre registre de factures emeses.
  • El llibre registre de factures rebudes.
  • El llibre registre de béns d’inversió.
  • El llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

   

  Quins terminis hi ha per l’enviament electrònic dels registres de facturació?


  a) Per les factures emeses: 4 dies naturals* (excepcionalment, per a 2017, el termini serà de 8 dies naturals) des de l’expedició de la factura. En el cas de factures emeses pel destinatari o per un tercer, el termini serà sempre de 8 dies naturals.

   


  b) Per les factures rebudes: 4 dies naturals* (excepcionalment, per a 2017, el termini serà de 8 dies naturals) des de la data en la qual es faci el registre comptable de la factura. 

   

  c) Operacions intracomunitàries: 4 dies naturals* (excepcionalment, per a 2017, el termini serà de 8 dies naturals) des del moment d’inici de l’expedició o transport o, en el seu cas, des del moment de la recepció dels béns.

  d) Béns d’inversió: dins del termini de presentació de l´últim període de liquidació de l’any (fins el 30 de gener).

   

  *En el còmput de dies naturals s’exclouran els dissabtes, els diumenges i els festius nacionals.

   

  Quins models no caldrà presentar?


  Les declaracions informatives 347, 340 i 390 ja no s’hauran de presentar.

   

  Cal que tingueu present que encara no s’ha aprovat el reglament que concreta quines dades exactament s’hauran de remetre ni de quina manera s’hauran d’enviar, ja que tampoc s’ha publicat encara com serà el model definitiu que ha d’incloure tota la informació de facturació. De totes maneres, caldrà anar adaptant els sistemes informàtics a aquest nou sistema de subministrament de dades a Hisenda.

   

  De seguida que disposem d’informació més concreta i detallada, us ho farem saber. 

   

  Departament Fiscal

 • PRESTACIÓ PER MATERNITAT DECLARADA EXEMPTA D’IRPF

   

   

  Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha declarat la prestació per maternitat exempta d’IRPF.


  Ara bé, cal tenir en compte que una sentència no crea jurisprudència. Això significa que l’Administració (és a dir, Hisenda) no té l’obligació d’interpretar-ho així. 


  És per això que la nostra recomanació és esperar a veure com reacciona l’Administració ja que, en funció d’això, la reclamació d’aquestes quantitats pot representar un simple tràmit, o bé, un procediment judicial.


  El dret a reclamar prescriu als 4 anys de la declaració. Per tant, per les rendes percebudes el 2012 el dret prescriurà el 30 de juny del 2017, i així successivament.


  Tan aviat tinguem resposta de l’Administració, us podrem donar més informació.

   

  Departament Fiscal

 • FESTIUS NACIONALS I AUTONÒMICS PER A L'ANY 2017

   

  A continuació us detallem els dies festius nacionals i autonòmics per a l’any 2017 que han estat publicats en els diaris oficials corresponents:

   

   

  Festius nacionals i autonòmics de Catalunya 

  6 de gener (Reis)
  14 d’abril (Divendres Sant)
  17 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  1 de maig (Festa del Treball)
  24 de juny (Sant Joan)
  15 d’agost (l’Assumpció)
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  12 d’octubre (Festa de la Hispanitat)
  1 de novembre (Tots Sants)
  6 de desembre (Dia de la Constitució)
  8 de desembre (la Immaculada)
  25 de desembre (Nadal)
  26 de desembre (Sant Esteve)

   

  De les tretze festes esmentades, n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener, el 17 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que té caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

   

  A més de les festes indicades, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 

   

  Departament Laboral

 • MOLTES FELICITATS!!!

   

   

   Avui 5 d‘octubre és el DIA INTERNACIONAL DE L’EMPRESA FAMILIAR.

   


  És un dia per FELICITAR i REINVINDICAR l’empresa familiar perquè juga un paper clau en la nostra societat.

   


  Els elements culturals que distingeixen aquestes empreses són, entre d’altres:

   


  • la vocació a llarg termini
  • la tendència a reinvertir els beneficis
  • el compromís amb el territori
  • el foment de l’esperit emprenedor
  • el model corporatiu basat en la confiança

   


  És tan important per a la societat que existeixin empreses familiars que fa uns anys es va decidir celebrar aquest dia per conscienciar a la població de la seva importància pel desenvolupament socioeconòmic del país.

   


  L’empresa familiar té uns reptes propis, per exemple:

   


  ► Com saber quin és el moment de jubilar-se i donar el relleu generacional?
  ► Com conciliar la vida familiar i empresarial?
  ► Com prendre decisions que ponderin elements objectius i de negoci amb aspectes personals?
  ► Com traspassar el negoci als fills amb la mínima repercussió fiscal?

   


  Afortunadament existeixen mecanismes i eines per acompanyar-vos i ajudar-vos a trobar el millor camí.

   


  Des del nostre despatx us oferim  diferents opcions aplicant els coneixements multidisciplinaris que tenim en diverses àrees (fiscal, laboral, jurídic-civil i mercantil, consultoria...) per trobar així, conjuntament, les millors solucions.

   

   

 • NOUS OBLIGATS A REBRE LES NOTIFICACIONS D'HISENDA TELEMÀTICAMENT

   

  Us volem informar que a partir del 2 d’octubre les Societats Civils Privades, les Comunitats de Béns, les Comunitats de Propietaris, les Associacions, les herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica passen a estar obligades a rebre per via telemàtica les notificacions d’Hisenda (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que entra en vigor el 2 d’octubre de 2016).

   


  Aquesta nova forma de relació electrònica inclou tant les notificacions que Hisenda us vulgui fer arribar a vosaltres, com les sol·licituds o entrades de documents que vosaltres vulgueu presentar a Hisenda. Així doncs, les presentacions de documents o sol·licituds dirigides a l’Agència Tributària també hauran de realitzar-se obligatòriament a través del registre electrònic.

   


  Cal puntualitzar però, que les declaracions i autoliquidacions (és a dir, bàsicament els impostos trimestrals) es podran continuar presentant com fins ara.

   

   

  Què haig de fer i com rebré les notificacions?

   


  L’Administració habilitarà una adreça electrònica del contribuent, i en aquesta adreça serà on penjarà les notificacions o comunicacions.

   


  L’obligat tindrà 10 dies, a comptar des de la posada a disposició de la notificació, per a obrir les notificacions o comunicacions. Si en aquests 10 dies no s’obre la notificació, s’entendrà rebutjada i, per tant, realitzada.

   


  S’entendrà notificada la resolució o l’acte administratiu en un termini de 10 dies des de l’emissió del correu. L’efecte jurídic de no obrir el correu electrònic que envia l’AEAT no exclou la notificació.

   


  L’accés a aquesta adreça electrònica serà mitjançant el sistema de signatura electrònica i és per això que és necessari obtenir el certificat de firma digital de moneda i timbre.

   


    

  Puc delegar la recepció de les notificacions?

   


  Precisament, en relació a aquest nova obligació, us volem informar que ja fa un temps que venim oferint un nou servei a través del qual us gestionem totes les notificacions electròniques obligatòries que rebeu de les diferents administracions de manera automàtica i centralitzada. D’aquesta manera, us podreu oblidar completament d’haver d’estar pendents de descarregar les notificacions de les administracions.

   


  Si voleu més informació sobre aquest servei, hi esteu interessats o voleu aprofundir en el seu funcionament, només us heu de posar en contacte amb nosaltres.

   

   

  Departament Fiscal

   

 • DISSABTES INHÀBILS

   

   

  A partir del 2 d’octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015 per la qual els dissabtes passen a ser considerats dies inhàbils en el còmput dels terminis administratius.

   


  Fins ara, quan l’Administració donava, per exemple, “deu dies hàbils” de termini per respondre un requeriment, calia comptar els dissabtes com a dies hàbils. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els dissabtes s’assimilen als diumenges i festius i, per tant, passen a ser considerats dies no hàbils.

   


  Així ho estableix el punt 2 de l’article 30 d’aquesta llei:


  “2. Sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s’expressi un altre còmput, quan els terminis es determinin per dies, s’entén que aquests són hàbils, excloent del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.”

   


  Així doncs, esperem que tingueu present aquesta consideració a partir del proper 2 d’octubre i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   

 • TAXES JUDICIALS DECLARADES INCONSTITUCIONALS

   

  El Tribunal Constitucional ha declarat nul·les i inconstitucionals  les taxes fixades en la Llei 10/2012, de 20 de novembre, perquè considera que són desproporcionades i vulneren el dret a la tutela judicial efectiva. Segons el Tribunal l’import excessiu d’aquestes taxes pot produir un efecte dissuasiu en els ciutadans a l’hora de recórrer als Tribunals de Justícia.

   


  Queden suspeses tant les quotes fixes, com la quota variable per la qual es fixava que es pagués una quantitat en funció d’un percentatge establert sobre el valor econòmic en litigi (si l’import en litigi estava entre 0 i 1 milió d’euros el percentatge era del 5% i si superava el milió el percentatge era del 0,25%, fins a un màxim de 10.000 €).

   


  Cal tenir present, però, que aquesta sentència no anul·la totes les taxes. Continuaran vigents les següents:

   


   

  Monitori  100€
  Verbal i canviari  150€
  Ordinari  300€
  Execució títols extrajudicials  200€
  Oposició a execució títol judicial  200€
  Concurs necessari  200€
  Recurs d'apel·lació  0€

   


  Aquestes taxes només les hauran de pagar les persones jurídiques (les persones físiques ja estaven excloses), únicament en l’àmbit civil i només per la part fixa de la taxa.

   


  Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.
   

 • REGISTRE DE JORNADA A TEMPS COMPLET

   

   

  Com us vam informar en el seu moment, actualment existeix l’obligació del registre de jornada dels treballadors a temps parcial, així com de la conservació dels resums mensuals durant un període mínim de quatre anys. La conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions és la presumpció que el contracte és a jornada completa i, per tant, la possible acta d’infracció i sanció i la liquidació de la cotització per la part de la jornada que no s’ha cotitzat.

   


  Doncs bé, arrel d’aquesta nova obligació, s’ha obert el tema de l’obligació d’un registre de la jornada pels treballadors a temps complet.

   


  L’art. 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) regula l’obligació de l’empresari de registrar la jornada de treball de cada treballador. Literalment diu que: “a efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per l’abonament de les retribucions, entregant còpia del resum al treballador.”

   


  La norma no és nova però el criteri d’actuació de la Inspecció de Treball sí que ha variat: a partir d’ara requeriran el compliment d’aquesta obligació empresarial.

   


  L’objectiu de la norma és clara: controlar que en les relacions laborals a temps complet no s’excedeixin els límits legals establerts (80 hores extres per treballador i any) de la forma que regula l’art. 35.2 ET.

   


  La Inspecció de Treball ha pogut verificar, especialment durant els anys de la crisi, que a moltes empreses s’abusa de les hores treballades per sobre de la jornada permesa sense retribuir-les ni cotitzar-les.

   


  Tot això ha donat lloc que la més recent jurisprudència dels Tribunals  (especialment desenvolupada en tres sentències de la Sala del Social de l’Audiència Nacional dictades entre finals del 2015 i principis del 2016) conclogui l’obligació de l’empresa de portar un registre de la jornada diària completa de cada treballador. Així es podrà determinar quina jornada és ordinària i quina extraordinària.

   


  Actualment, la Direcció General de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social tenen oberta una campanya per verificar que totes les societats tenen implantats aquests sistemes de control de la jornada dels seus treballadors. És a dir, com a conseqüència de les sentències comentades s’han endurit les inspeccions i els controls.

   


  Quines són les conseqüències de l’incompliment del deure de registre i de la superació de la jornada?

   


  L’incompliment del deure de realitzar el registre de jornada és una infracció lleu en matèria laboral que pot sancionar-se amb una multa d’entre 60 i 625 € (incompliment formal).

   


  Tanmateix, la infracció s’eleva a la qualificació de greu (art. 7.5. LISOS) si s’acredita que se superen els límits de la jornada. Aleshores, la sanció pot estar entre els 626 i els 6.250 €.

   


  Aquestes són les sancions administratives però, a més d’aquestes, la Inspecció aixecarà acta de liquidació de quotes per diferències i el treballador podrà reclamar l’abonament efectiu i la cotització correcte de les hores extraordinàries i/o complementàries.

   


  Com s’ha de realitzar el registre de jornada diària dels treballadors?

   


  No existeix un model establert de registre de jornada. Per tant, cada empresa podrà portar-lo a terme de la forma que estimi més oportuna (fitxer digital, targetes de control d’accés, de forma telemàtica, manual, etc.). Us adjuntem un format manual.

   


  El contingut mínim del registre és:

   


  -Identificació de l’empresa i del treballador.
  -Detall de les hores laborals ordinàries, complementàries i extraordinàries, desglossades per cada dia de treball.
  -Hora d’entrada i sortida del treballador i signatura del treballador (si és un registre manual).

   


  El registre ha de ser fidel a la realitat de la jornada de cada treballador.

   


  A final de mes, s’han de totalitzar les hores ordinàries, especificar les hores extraordinàries/complementàries de forma individual i entregar còpia del resum mensual al treballador.

   


  Per últim, tenir en compte que els registres de jornada s’han de conservar durant quatre anys.

   


  Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   

   

  Departament Laboral

   

   

 • LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES

   

  Models de Prevenció i Detecció de Delictes: Compliance Officer

   

   

  La reforma del Codi Penal de l’any 2015 va determinar una sèrie de supòsits pels quals les persones jurídiques poden ser responsables penalment de les actuacions dels seus representants legals o treballadors.

   


  No obstant, es preveu com a causa d’exoneració o reducció d’aquesta responsabilitat, la implantació dels anomenats Plans de Prevenció Penal que determinen unes mesures de vigilància i control per evitar la comissió de delictes.

   


  El passat mes de gener la Fiscalia General de l’Estat va dictar una circular en la qual es regula de manera detallada l’elaboració d’aquests plans o programes, analitzant la informació que han de contenir, el mètode d’aprovació i l’establiment de la figura que vetllarà pel seu compliment.

   


  Totes les empreses estan obligades a complir la normativa legal i, a causa de la creixent complexitat del marc normatiu, resulta necessari per a moltes empreses la figura del Director de Compliment Normatiu o Compliance Officer. El Director de Compliment Normatiu és el professional que s’ocupa de supervisar i controlar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu en l’àmbit de la seva empresa.

   


  Aquest professional ofereix assessorament, coordinació i formalitza el Compliance Officer per tal de prevenir la possible responsabilitat penal de l’empresa en cas de comissió de delictes.

   


  Us volem fer saber que oferim el servei professional exposat de Compliance Officer, a través de la figura d’un consultor especialitzat, i us convoquem a una sessió informativa el proper 7 de juliol a les 18.00h a Creacció – carrer Doctor Junyent, 3 de Vic – per fer-vos coneixedors d’aquest tema amb més profunditat. Preguem confirmeu l’assistència abans del 30 de juny.

   

 • VIDEOVIGILÀNCIA EN L'ÀMBIT LABORAL

   

  Una sentència del Tribunal Constitucional del 3 de març de 2016 crea jurisprudència pel que fa a la videovigilància en l'àmbit laboral: "l'empresari no necessita el consentiment exprés del treballador per al tractament de les imatges preses per càmeres de videovigilància en el seu lloc de treball".

   

  Per entendre l'abast d'aquesta sentència cal anar als antecedents: la demandant prestava els seus serveis a l'empresa Bershka, BSK España, S.A., i l'any 2012 va ser acomiadada per "trangressió de la bona fe contractual".

   

  L'empresa havia detectat múltiples irregularitats en l'establiment on treballava la demandant i havia decidit instal·lar una càmera de videovigilància per tal de controlar la caixa on treballava.

   

  La instal·lació de la càmera no va ser comunicada als treballadors, tot i que es va col·locar el distintiu informatiu a l'aparador de la botiga.

   

  El 21 de juny de 2012  l'empresa va comunicar a la demandant el seu acomiadament argumentant que s'havia estat apropiant d'efectiu de la caixa de l'establiment.

   

  A partir d'aquí s'inicia un llarg procés judicial. La part demandant sol·licita, primer, la declaració d'improcedència de l'acomiadament pel fet d'atemptar contra l'honor, la intimitat i la dignitat de la treballadora, declaració que és desestimada pel Tribunal. Posteriorment, la demandant al·lega una vulneració de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) per considerar la pròpia imatge una dada de caràcter personal, que havia estat gravada sense el seu consentiment. El Tribunal també rebutja aquesta al·legació i argumenta que:

   

  "En l'àmbit laboral el consentiment del treballador passa, com a regla general, a segon pla ja que el consentiment s'entén implícit en la relació contractual, sempre que el tractament de les dades de caràcter personal sigui necessari per al manteniment i el compliment del contracte firmat per les parts".

   

  La citada sentència confirma que, tot i haver declarat la treballadora el contrari, l'empresa va complir amb l'obligació d'informació al col·locar el corresponent distintiu en l'aparador de la botiga, i per tant, la treballadora podia conèixer l'existència de càmeres i la finalitat amb la qual havien estat instal·lades.

   

  Així doncs, en aquest cas, el Tribunal considera que, a efectes del requisit específic d'informació, s'ha complert amb l'obligació d'informació prèvia pel fet d'haver col·locat el distintiu a l'aparador i conclou que:


   
  "En conseqüència, tenint la treballadora informació prèvia de la instal·lació de les càmeres de videovigilància a través del corresponent distintiu informatiu, i havent estat tractades les imatges captades per al control de la relació laboral, no poden entendre's vulnerats els drets de la treballadora".

   

  Per a una informació més detallada al respecte d’aquesta sentència podeu accedir al següent enllaç:

   

   

   

  Departament Laboral

 • PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES D'ACTES

   

  Com a conseqüència d’una modificació normativa, els Llibres d’Actes de les societats hauran de presentar-se amb caràcter anual de manera telemàtica i deixen de tenir validesa els Llibres d’Actes en format llibre o amb fulles mòbils.

   


  Durant aquest mes de març procedirem a presentar els Llibres d’Actes de l’exercici 2014 i, durant el  mes d’abril, els Llibres d’Actes de l’exercici 2015.

   


  Així doncs, recopilarem totes les Actes d’aquests anys, confeccionarem els corresponents Llibres en format electrònic, i efectuarem la seva presentació telemàtica.

   


  Els honoraris del Registre Mercantil corresponents a la presentació i legalització dels Llibres són de 25 € anuals, aproximadament.

   


  Per a qualsevol consulta al respecte, restem a la vostra disposició.

   

   

  Departament Fiscal

 • DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER A TREBALLADORS EN PLURIACTIVITAT

  Els treballadors en situació de pluriactivitat, és a dir, que treballen per compte aliena i, a la vegada, són autònoms, tenen dret a la devolució de quotes si l’import total de les cotitzacions dels dos règims ha sigut superior a 12.245,98 € durant l’any 2015. El llindar per a 2016 serà de 12.386,23 € i se’n podrà sol·licitar la devolució durant els primers 4 mesos del 2017.

   


  Per calcular aquest import s’han de sumar les cotitzacions de contingències comunes realitzades en el Règim General de la Seguretat Social (tant les aportacions empresarials com les del treballador) i les realitzades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

   


  L’import màxim que la Tresoreria de la Seguretat Social pot tornar és la meitat de l’excés de cotització, fins al topall del 50% de les quotes ingressades com a autònoms.

   


  El termini de les sol·licituds va de l’1 de gener al 30 d’abril de 2016 i en un termini màxim de 6 mesos la Seguretat Social resoldrà, si la devolució procedeix.

   


  Si esteu interessats en realitzar el tràmit de devolució, desitgeu més informació o teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al nostre departament laboral.

   

   

   
  Departament Laboral

 • QUADRE DE RETENCIONS IRPF - IS - IRNR 2016

  Actualitzat d'acord a:

  1) Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'IRPF i altres mesures de caràcter econòmic.
  2) Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats.
   

  Descarregar pdf:
   

 • NOVETATS EN MATÈRIA DE PROCESSOS D'INCAPACITAT TEMPORAL

  La present circular exposa les principals modificacions introduïdes pel Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol i de l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, el qual ha entrat en vigor el dia 1 de desembre del 2015, els quals modifiquen alguns aspectes del procés d’ Incapacitat Temporal de la Seguretat Social:

   

  1. S’introdueixen nous models de comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica que emet el facultatiu de la Seguretat Social.

   

  2. Els processos d’Incapacitat Temporal es classifiquen segons la duració estimada en 4 categories:

   

  * Procés de baixa mèdica de durada molt curta: durada estimada entre 1 a 5 dies naturals. No s’emeten comunicats de confirmació.

   

  * Procés de baixa mèdica de durada curta: durada entre 5 a 30 dies naturals. S’emet el 1er comunicat de confirmació als 7 dies naturals i el següents, s’expediran cada 14 dies naturals.

   

  * Procés de baixa mèdica de mitja durada: durada entre 31 a 60 dies naturals. S’emet el 1er comunicat de confirmació als 7 dies naturals i el següents, s’expediran cada 28 dies naturals.

   

  * Procés de baixa mèdica de llarga durada: durada superior a 61 dies naturals. S’emet el 1er comunicat de confirmació als 14 dies naturals i el següents, s’expediran cada 35 dies naturals.


   

  Obligació del treballador:

   

  El treballador està obligat a presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa i confirmació, en el termini de 3 dies comptats a partir de la data de l’expedició del metge, i l’alta mèdica, a les 24 hores de la seva expedició. Tanmateix, quan es tracta d’un procés de molt curta durada, el treballador ha de presentar el comunicat de baixa i alta mèdica en el termini de 24 hores següents a la seva emissió.

   


  Obligació de l’empresa:

   

  L’empresa està obligada a transmetre a l’INSS, mitjançant el Sistema Red, el comunicat de baixa, confirmació i alta mèdica en un termini màxim de 3 dies hàbils a partir de la seva recepció, és a dir, l’inici del còmput dels 3 dies hàbils es computa a partir del dia de la recepció del comunicat que entrega el treballador a l’empresa.

   

  També és obligació de l’empresa, conservar els comunicats de baixa i alta mèdica, en suport paper, durant un termini de 4 anys.

   

   

  Esperem que tingueu presents aquestes obligacions legals i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   


  Departament Laboral

   

 • OPCIÓ DE RENÚNCIA DE L’ATUR DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

  La present circular va dirigida als treballadors autònoms en situació d’alta en data 31 de desembre del 2014 i que tinguessin concertada la cobertura per cessament d’activitat (atur) de forma obligatòria.

   

  Els treballadors indicats podran optar per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat fins al dia 30 de setembre del 2015 i la sol·licitud tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre del 2015.

   

  Els treballadors autònoms que formalitzin la sol·licitud de renúncia de la indicada cobertura a partir del dia 1 d’octubre del 2015, els efectes seran a partir del dia 1 de gener del 2016.

   

  Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.


   
  Departament Laboral

 • COMUNICACIÓ DE MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL

  La present circular exposa les principals modificacions introduïdes pel Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol (entrada en vigor el 26 de juliol del 2015), pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social:

   

  1.Es redueixen els terminis legals per efectuar determinades comunicacions a nivell de Seguretat Social:
   

  - Comunicacions de baixes o variacions de les dades dels treballadors: 3 dies naturals (abans eren 6 dies naturals)

  - Comunicació d’extinció, cessament temporal o definitiu de l’activitat o variació de dades de l’empresa: 3 dies naturals (abans eren 6 dies naturals)

   

  El termini legal de les comunicacions de les altes no varia, sempre han de ser prèvies. Si es comunica una alta fora de termini, aquesta tindrà efectes des del dia de la seva presentació.

   

  2.Una de les principals modificacions és l’obligació de comunicar el codi de conveni col·lectiu tant de l’empresa com dels treballadors.


  Referent a les empreses inscrites i als treballadors en alta a les mateixes, la Llei estableix l’obligació de comunicar a la TGSS (Tresoreria de la Seguretat Social), en el termini legal de 6 mesos naturals, és a dir, fins al 25 de gener del 2016, el codi o codis dels convenis col·lectius que siguin d’aplicació a l’empresa i a cada un dels treballadors.

   

  3.Cal recordar que es modifica el sistema de liquidació de quotes a la Seguretat Social i per això, properament, gairebé totes les empreses estaran obligades a cotitzar mitjançant el Sistema de Liquidació Directa (SLD) de quotes.

   

  Aquest sistema es diferencia de l’altre en el fet que la determinació de les quotes a pagar serà calculada per la pròpia TGSS segons les dades informades per l’empresa. Aquesta última, cada mes, ha de sol·licitar la pràctica de la liquidació de les quotes i aportar les dades que permeten el càlcul.

   

  La TGSS emetrà el document electrònic de pagament i la relació nominal de treballadors. S’hauran de corregir les incidències que sorgeixin cada mes.

   

  4.La TGSS consolida el sistema de notificacions electròniques (NOTESS) i efectuarà les notificacions en matèria de gestió recaptatòria a través de mitjans electrònics.

   

  5.La TGSS emetrà Reclamació de deute en els següents casos:


  -Falta de cotització respecte treballadors donats d’alta.
  -Diferències d’imports entre les quotes ingressades i les que legalment correspon liquidar segons el criteri de l’Administració.


  En el cas de responsabilitat solidària, la reclamació comprendrà el principal del deute, recàrrecs, interessos i despeses meritades fins al moment que s’emet la reclamació.


  En cas de responsabilitat subsidiària, la reclamació comprendrà el principal del deute, amb exclusió dels recàrrecs, interessos i les despeses generades fins al moment.

   

  Esperem que tingueu presents aquestes obligacions legals i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.

   

   
  Departament Laboral

 • NOVETATS FISCALS EN MATÈRIA D'IRPF I ALTRES MESURES DE CARÀCTER ECONÒMIC

  El passat 11 de juliol del 2015, va sortir publicat al BOE el Reial decret llei  9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària dels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic:

   

  Retencions sobre lloguers de locals comercials:

   

  - Rendiments pagats amb anterioritat a 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 20,00%.

  - Rendiments pagats a partir de 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 19,50%.

   

  Retencions sobre interessos i altres rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos de préstecs no bancaris, rendes vitalícies...):

   

  - Rendiments satisfets amb anterioritat a 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 20,00%.

  - Rendiments satisfets a partir de 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 19,50%.


  Retencions sobre rendiments del treball:

   

  - Nova escala de retenció aplicable als rendiments que s’abonin a partir de l’1 d’agost de 2015. Es podrà, però, aplicar la nova escala a partir de 12 de juliol de 2015.

  - Per calcular el nou tipus de retenció es té en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015.

   

  Retencions sobre professionals:

   

  Les retencions i ingressos a compte aplicables als rendiments obtinguts d’activitats professionals i als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, col·loquis o de l’elaboració d’obres literàries, artístiques i científiques, se'ls aplicarà un percentatge de retenció del:

   

  - Rendiments satisfets amb anterioritat a 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 19,00%.

  - Rendiments satisfets a partir de 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 15,00%.

   

  Les retencions i ingressos a compte aplicables als contribuents que iniciïn l’activitat professional, en el període impositiu d’inici d’aquesta activitat i en els dos exercicis següents, se'ls aplicarà una retenció de l'ordre següent:

   

  - Rendiments satisfets amb anterioritat a 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 9,00%.

  - Rendiments satisfets a partir de 12 de juliol de 2015, cal aplicar el 7,00%.


  Exempcions i inembargabilitat:

   

  Es declaren exemptes:

   

  - Les ajudes públiques concedides per l’administració per atendre a col·lectius en risc d’exclusió amb un màxim anual de 1,5 IPREM i les ajudes a víctimes de violència de gènere i delictes sexuals.

  - Les ajudes percebudes per compensar costos per l’alliberament del dividend digital.

  Es limita la possibilitat d’embargament d’aquestes ajudes en relació amb l’embargament de salari, sou, pensió, retribució i el seu equivalent, de manera que es considerin una percepció més.

   
  Departament Fiscal

   

 • CONTROL DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL

  La present és per informar-vos i insistir sobre la importància del control diari de les hores dels treballadors que estan a temps parcial. Actualment, Inspecció de Treball està realitzant actuacions en aquest sentit.


  Tant la normativa que ho preveu com el programa de control de treball que porten a terme els inspectors, deixen clara l’obligació de l’empresari de registrar dia a dia la jornada dels treballadors a temps parcial. Aquest registre s’ha de totalitzar mensualment i entregar-ne una còpia al treballador.
  Inspecció de Treball presumeix la jornada a temps complet. Si no es pot justificar la parcialitat de la jornada, l’empresa estarà obligada a fer la liquidació complementària de les quotes de les assegurances socials des de la data d’alta del treballador en qüestió, o bé, com a màxim, 4 anys enrere, més la sanció laboral pertinent.


  Per això, des de Currius i Associats, reiterem la importància de complir amb aquesta obligació.


  Per a tots aquells que ens ho sol·liciteu, tenim a la vostra disposició un full de Registre diari de la jornada amb la finalitat que, si és el cas que teniu treballadors a temps parcial, registreu diàriament l’hora d’entrada, l’hora de  sortida i el total d’hores diàries. Les empreses que disposen d’un sistema de fitxatge automàtic ja estan complint amb aquesta obligació. Així mateix, les treballadores que estan gaudint de reducció de jornada per guarda legal no s’han d’incloure en aquest registre.


  Esperem que tingueu ben present aquesta obligació i restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.


  Departament Laboral
   

 • REGLAMENT SOBRE LA INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA FACILITADA AL CONSUMIDOR I CURS D'AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES

  Us informem que a partir del 13 de desembre de 2014 s’aplica el Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. La finalitat d’aquest reglament és facilitar al consumidor informació objectiva, clara, comprensible i veraç sobre tots els aliments que es comercialitzen a la Unió Europea.

   

  Aquest reglament és aplicable a restaurants, bars, cafeteries o qualsevol establiment en el qual s’elaborin aliments, però no s’aplica a productes envasats. És d’obligat compliment i la falta d’aplicació del mateix pot suposar una sanció.

   

  El reglament demana realitzar unes fitxes de producció de cada plat i que tots els treballadors tinguin formació en aquesta matèria. Sobretot han de tenir coneixement de quins grups d’aliments poden provocar al·lèrgies o intoleràncies i com realitzar la seva correcta manipulació.

   

  De moment, no es té constància de cap inspecció en aquest sentit però, per evitar problemes, i sobretot pel cas que pugueu tenir algun client al·lèrgic i evitar denúncies, seria convenient complir amb aquest reglament. Com a mínim un treballador de l’establiment hauria de realitzar un curs de formació específica i hauríeu de disposar de la descripció detallada dels aliments que contenen els productes comercialitzats.

   

  Si esteu interessats en aquest curs, tenim la possibilitat d’adreçar-vos a un centre de prevenció de riscos que ofereix aquesta formació. Aquest curs està bonificat si és per treballadors i té un cost de 60 euros per autònoms o titulars del negoci. El centre també us proporcionaria un cartell per penjar a l’establiment conforme compliu amb la normativa.

   

  Departament Laboral

 • AVÍS IMPORTANT: BLOQUEIG DELS COMPTES BANCARIS

  A partir del 4 de maig de 2015, seran bloquejats els comptes de totes aquelles societats que no hagin portat a la seva entitat bancària l'Acta de Titular Real. L'Acta de Titular Real és un document que es signa davant de notari en el qual es manifesta quins socis tenen més del 25% de participació en la societat.

  Igualment, seran bloquejats els comptes de tots aquells particulars que no hagin portat el DNI al seu banc o caixa.

 • CANVI DE TRIBUTACIÓ EN LES SCP, QUINA ÉS LA MILLOR ALTERNATIVA?

   

  1) Article 8.3 de la Llei d'IRPF: Societats Civils Privades subjectes a Impost de Societats (entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2016)

   

  Estaran subjectes a l’Impost de Societats a partir de l’1 de gener del 2016 totes aquelles societats civils privades o comunitats de béns que facin activitats amb objecte mercantil.

   

  Són activitats amb objecte mercantil les activitats pròpiament empresarials o professionals.

   

  Així doncs, les SCP o CB que només tinguin locals, naus o pisos per llogar no tenen objecte mercantil i, per tant, poden continuar amb el règim fiscal d’atribució de rendes de la Llei d’IRPF; excepte quan tinguin una persona contractada a jornada completa per fer aquesta activitat d’arrendament.

   

  Què comporta la tributació per Impost de Societats?

   

  • Tipus impositiu fix per Impost de Societats al 25%.

  • Hi ha 3 liquidacions quadrimestrals, que són pagaments a compte i una liquidació anual (25 de juliol).

  A més, tindran l'obligació de presentar Comptes Anuals al Registre Mercantil (31 de juliol).

  • Cal portar comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC)

   

  2) Alternatives legals

   

  Fins ara, una Societat Civil Privada tenia l'avantatge de la simplificació administrativa, ja que no era obligatori portar la comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC). A partir d'aquest canvi normatiu, les SCP hauran de portar la comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC) i presentar Comptes Anuals. Per tant, perden l'única avantatge que tenien respecte una Societat Limitada (SL), que era la simplificació administrativa. Per contra, continuen tenint un dels principals inconvenients que és el fet que, en una SCP, els socis responen amb tot el seu patrimoni personal, present i futur.

   

  En canvi, una Societat Limitada (SL), tot i que ha de portar la comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC), té la principal avantatge en el fet que la responsabilitat queda limitada als béns de la societat.

   

  Per tant, tenint en compte aquestes consideracions, recomanem no continuar com a SCP. Hi ha dues opcions que cal estudiar segons la situació particular:

   

  a) Constituir-se en Societat Limitada i, per tant, tributar a tots els efectes com a SL.

   

  b) Dissoldre la SCP i tramitar l'alta individual de cada soci. En aquest cas la tributació seria per IRPF i el mètode d'estimació podria ser:

   

  Estimació directa: la mateixa tributació que la SCP però imputada directament a cadascun dels socis.

   

  Mòduls: cal tenir en compte, en aquest cas, que a partir de l'1 de gener del 2016 es reduiran les activitats que poden acollir-se al règim de mòduls. Queden excloses totes les activitats que emeten factura amb retenció de l'1%, excepte les activitats de transport, i es rebaixen els límits quantitatius (es redueix el volum de facturació a 150.000 euros i altres límits)

   

  3) Règim transitori per dissolució i liquidació de la SCP

   

  Cal adoptar l'acord de dissolució i liquidació dins els primers 6 mesos del 2016. En aquest cas, i com a excepció, durant aquest semestre es continuarà tributant en règim d’atribució de rendes, és a dir, com es feia fins ara.

   

  Es preveu un règim fiscal especial:

   

  • Exempció Impost Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  • Quan hi hagi finques, no es liquida l'Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (o plusvàlua municipal). Es manté la data i el valor d'adquisició.

  • Pel que fa als socis, només tributaran quan percebin efectivament diners o crèdits. És a dir:

   

  V. adquisició + V. titularitat + deutes adjudicats - crèdits i diner adjudicat = RESULTAT

   

  Resultat < 0: L'import serà guany patrimonial o renda i els restants elements adjudicats que no són crèdits ni diner, tindran valor d'adquisició 0.

   

  Resultat = 0: No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni en el seu cas renda. A més els restants elements adjudicats que no són crèdits ni diner, tindran valor d’adquisició 0.

   

  Resultat > 0: No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni en el seu cas renda, i el resultat positiu es distribuirà entre els restants elements adjudicats, que no són crèdits ni diner, en funció del valor de mercat que resulti del balanç final de liquidació de la societat que s'extingeix.

   

  4) Societat Limitada / Societat Limitada Professional

   

  a) Societat  limitada

   

  • Són entitats jurídiques amb personalitat pròpia.

  Junta de socis: la majoria d'acords es prenen per majoria simple dels socis.

  Administradors: pot ser un administrador únic o diversos administradors (en aquest cas, poden ser solidaris o mancomunats). Els administradors són els que dirigeixen i gestionen l'activitat habitual de l'empresa.

  Protecció als socis: responsabilitat limitada al patrimoni de la societat.

   

  b) Societat limitada professional

   

  N'hi ha de dos tipus:

   

  • Segons la Llei 2/2007, aquelles activitats professionals per l'exercici de les quals calgui títol universitari i col·legiació. Aquest tipus de societats professionals tenen un règim de responsabilitat del soci més elevat.

  • Activitat professional segons epígraf de l'IAE.

   

  En ambdós tipus de societats professionals fiscalment caldrà:

   

  1. Que els socis no tinguin nòmina. Faran factura amb retenció.

  2. Repartir el 75% dels resultats als socis. És a dir, quedarà com a reserves de l'empresa un màxim del 25% del resultat.

   

  5) Conseqüències en matèria de Seguretat Social

   

  Segons l'alternativa que s'esculli:

   

  a) Si s'opta per constituir una Societat Limitada (SL) o una Societat Limitada Professional (SLP):

   

  S'ha de seguir la normativa laboral respecte la qüestió de l'àmbit d'inclusió del treballador en el Règim Especial del Treballador Autònom, regulat a la disposició addicional 27a de la LGSS i a l'article 20.3 Llei 4/97 de Societats Laborals. En aquest cas: la base mínima de cotització serà de 1.056,90 euros, de la qual en resulta una quota d'autònoms mínima de 316,02 euros al mes.

   

  La disposició addicional 27a de la LGSS, que regula el camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), estableix que estan obligatòriament inclosos en aquest règim:

   

  • Aquells treballadors que ostenten el càrrec de consellers o administradors de la societat i desenvolupen les funcions pròpies del càrrec.

  • Aquells que prestin serveis a la SL/SLP a títol lucratiu, de forma personal, habitual i directa.

   

  En ambdós casos, estaran inclosos en aquest règim sempre que posseeixin el control efectiu directe o indirecte de la societat. Què s'entén per control efectiu de la societat?

   

  → Quan la meitat del capital  social  estigui  distribuït  entre  socis  amb  els  quals,  el treballador, convisqui i existeixi unió conjugal o de parentiu.

  → Quan la participació del treballador en el capital social sigui igual o superior a 1/3 part.

  → Quan la participació del treballador en el capital social sigui igual o superior a 1/4 part i, a més, es desenvolupin funcions de direcció i gerència.

   

  b) Si s'opta per la dissolució de la SCP i l'alta individual del/s soci/s:

   

  • Per aquells treballadors autònoms que en algun moment del 2014 i de forma simultània hagin contractat 10 o més treballadors per compte aliena, la base mínima de cotització serà de 1.056,90 euros, de la qual en resulta una quota d'autònoms mínima de 316,02 euros al mes.

   

  • Per a la resta, la base mínima de cotització i la quota mínima d'autònoms seran les mateixes que fins ara.

   

  Recordatori

   

  Els treballadors autònoms poden canviar la seva base de cotització i escollir-ne una altra, segons les normes establertes, dues vegades a l’any:

   

  - Abans de l’1 de maig, amb efectes 1 de juliol.

  - Abans de l’1 de novembre, amb efectes 1 de gener de l’any següent.

   

  La base de cotització és important no solament a efectes de jubilació, sinó també a efectes de totes les prestacions públiques de la Seguretat Social: maternitat, paternitat, incapacitat temporal, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i atur.

   

  Recomanacions

   

  Es recomana als treballadors autònoms amb major exposició a riscos laborals:

   

  1. Ampliar la cobertura per contingència professional (accident de treball) = assistència mèdica a la mútua.

  2. Augmentar la base de cotització = major prestació econòmica pública.

   

  O bé, si no se segueixen les anteriors recomanacions, aconsellem la concertació en l’àmbit privat.

   

  Departament Fiscal i Laboral

   

 • REFORMA FISCAL

   

  Finalment ha estat aprovada la reforma fiscal; tenint en compte que hi ha moltíssimes novetats però la majoria són tècniques, us fem un petit resum de les més destacables pel vostre dia a dia:

   

  Modificació de les retencions a partir de 01 de gener del 2.015

   

  1.- Retencions sobre rendiments de treball:

   

  a.- S’estableixen 5 trams, enlloc de 7 com fins ara, i baixen els tipus.
  b.- Retribucions administradors i membres Consells Administració: 37 %.

  Si les retribucions procedeixen d’entitats quin import net de la xifra de negocis de l’últim període sigui inferior a 100.000 euros: 20%
  c.- Rendiments cursos, conferències, seminaris, etc.: 20 %
  d.- Endarreriments imputables a exercicis anteriors: 15 %

   

  2.- Rendiments de capital mobiliari: 20 %

   

  3.- Rendiments d’activitats professionals: 19%


  a.- Si el volum de rendiments íntegres d’activitats de l’any anterior és inferior a 15.000 euros i representa més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball: 15 %.
  b.- Inici activitats i dos anys següents: 9 %


  4.- Guanys patrimonials derivats de drets de subscripció: 20 %

   

  5.- Premis en metàl•lic: 20 %


  6.- Guanys patrimonials derivats d’aprofitaments forestals: 20 %


  7.- Arrendaments i sotsarrendaments d’immobles: 20 %


  8.- Drets d’imatge: 20 %

   

   

  Tipus impositiu:

   

  Es redueixen els trams, passen de 5 a 7 trams i baixen els tipus de gravàmen.

   

   

  S’elimina:

   

  a. L’exempció per dividends de 1.500€.
  b. La reducció del 100% dels rendiments d’arrendaments d’habitatge a menors de 30 anys.
  c. Les reduccions per rendiments irregulars passen del 40% al 30%.
  d. Coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans de 31.12.1994. PERÒ es manté un règim transitori d’aquests coeficients amb una franquícia de 400.000€ per totes les transmissions a partir del 2.015.
  e. Coeficients d’abatiment per assegurances anteriors a 01/01/1999. PERÒ es manté un règim transitori d’aquests coeficients amb una franquícia de 400.000€ per totes les transmissions a partir del 2.015.

   

   

  Impost sobre Societats


  Operacions vinculades: la documentació d’operacions vinculades es simplifica per les entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 45.000.000€.


  S’introdueixen dos nous conceptes: reserva de capitalització que és una mesura d’estalvi fiscal efectiu amb la intenció d’enfortir els fons propis i la reserva d’anivellació que permet un diferiment de la tributació anticipant les bases imposables negatives.

   

  A partir del 15 de gener del 2.015, les societats mercantils que treballin amb Administracions Públiques tindran l’obligació de fer factura electrònica.

   

  Per últim i simplement a títol enunciatiu, a partir d’01 de gener del 2016 hi haurà tres canvis importants:

   

  1. S’exclouran molts epígrafs del règim de mòduls.
  2.  Les societats civils amb objecte mercantil (és a dir, amb activitat econòmica) estaran subjectes a l’Impost de Societats, per la qual cosa està previst un règim transitori per a la seva dissolució/liquidació.
  3. Nova baixada dels tipus impositius de retencions del treball, arrendaments i professionals.  Departament Fiscal.

 • AFECTACIO LABORAL DE LA REFORMA FISCAL

  Indemnització per acomiadament i exempció per entrega d’accions d’una empresa als seus treballadors.

   

  A) Modificació de la tributació de les indemnitzacions per acomiadament:

  • Mínim exempt fins a 180.000 €
  • Indemnització > a 180.000 €, només tributa l’excés
  • La indemnització subjecta es redueix en un 30%, podent aplicar-se aquest coeficient reductor a indemnitzacions obtingudes de manera fraccionada en diversos anys.

  Aquesta modificació té efectes des de 1/08/2014, no aplicant-se a acomiadaments anteriors, ni als posteriors derivats de ERO’s aprovats o acomiadaments col·lectius amb anterioritat a  aquesta data.

   

  B) Modificació de l’exempció vinculada a l’entrega d’accions gratuïtes als treballadors:

  Està només exempta l’entrega a f treballadors en actiu, de manera gratuïta o per preu inferior al de mercat, d’accions o participacions de l’empresa per la que es treballa o d’empreses del grup, en la part que no excedeixi de 12.000 € anuals per el conjunt d’accions entregades a cada treballador.

   

  Tipus de retenció dels autònoms:

  • Rebaixa del 21% al 15%. Autònom professional amb un volum de rendiments íntegres < a 15.000 € y representi > 75% de la suma de rendiments de treball i activitats econòmiques.

   

  • Amb caràcter general: Es passarà del 21% al 19% (2015) y al 18% (2016).

   

  • Determinació del RN en estimació directa- simplificada: Substitució de la limitació dels 4.500 € com a despesa deduïble de les quantitats aportades a mutualitats com alternativa al règim d’autònoms  per la quota màxima de contingències comuns  per aquest règim especial i es manté la deducció per provisions i despeses de difícil justificació amb un límit màxim de 2.000 euros anuals.

   

  • Es simplifica el règim de mòduls amb efectes 01/01/2016.

   

  • Exclusió del règim: La rebaixa del llindar d’exclusió passa, amb caràcter general, de 450.000 € a 150.000 € (ingressos) i de 300.000 a 150.000 (despeses), i en activitats agrícoles, ramaderes o forestals de 300.000 a 250.000 (ingressos). També s’exclouen activitats que facturin menys de un 50% a PF i activitats a les que s’apliqui una retenció de 1% (p.e. fabricació i construcció).

   

   

  Departament Laboral

 • IRPF I IVA: DESPESES DEDUIBLES DE L'ACTIVITAT ECONOMICA. NORMATIVA I CRITERIS DE L'ADMINISTRACIO.

  REQUISITS FORMALS PER A LA DEDUCCIÓ DE QUALSEVOL DESPESA I EL SEU IVA

  • Han de ser despeses vinculades a l’activitat econòmica realitzada i registrades comptablement en el corresponent llibre de despeses. Són despeses vinculades les que guarden una relació directa amb l’obtenció de rendiments.

  • Només podran exercitar el dret a la deducció de l’IVA Suportat els empresaris que estiguin en possessió del document justificatiu, entenent-se com a tal la factura original que compleixi tots els requisits d’identificació de l’expedidor , identificació del destinatari, numeració, data, descripció i detall dels imports i impostos. No seran vàlids els rebuts, tiquets, albarans, etc..


  DESPESES DE DESPLAÇAMENT

  S’admeten com a  despeses deduïbles sempre que :

  • Existeixi un full de despeses que especifiqui el motiu del viatge i se’n conservi prova objectiva (correus de confirmació de visites, contractes, etc).

  • El motiu del viatge estigui relacionat amb l’activitat empresarial.

  • Hi hagi el desglòs de cada partida individualitzada juntament amb la factura corresponent.


  DIETES

  • Perquè les despeses tinguin la consideració de deduïbles han de: 1/ contribuir a l’obtenció d’ingressos, 2/ estar justificades mitjançant factura i 3/ estar comptabilitzades.

  • Són deduïbles els serveis de restaurant i hotel justificats per un agent comercial, comissionista i intermediari, al tenir una correlació amb els ingressos que percep.

  • Només seran deduïbles a IRPF els menjars amb clients si es posseeix factura complerta a nom de l’empresa i es pot demostrar que es tracta d’una despesa de representació o relacions publiques que contribueix a l’obtenció d’ingressos. L’IVA no es podrà deduir.


  VEHICLES I DESPESES ASSOCIADES (MANTENIMENTS, ASSEGURANCES, GASOLINA...)

  • A efectes de l’IRPF només s’admeten com a despeses en el cas d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials (agents comercials i representants).

  • La resta d’autònoms no podran deduir-se aquestes despeses en IRPF, i només fins a un 50% en el cas de l’IVA sempre que es pugui demostrar que s’utilitza el vehicle per a l’activitat econòmica.

  •  L’adquisició d’un cotxe en renting està subjecte a les mateixes limitacions.

   

  L’IVA DE LES DESPESES D’HOSTALERIA NO ÉS DEDUIBLE

  • No podran ser objecte de deducció les quotes suportades en la utilització de serveis d’hostaleria i restauració.

  • Tampoc són deduïbles les quotes d’IVA per despeses d’atenció a clients, excepte en regals d’objectes publicitaris.

   

   

  Departament Fiscal.

   

   

 • NOU FORMAT NOMINA

  Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, per la que s’aprova el nou model de rebut individual de salaris.

  S’atorga un termini de 6 mesos a partir del 12/11/2014 per poder-se adaptar al nou model de rebut de salaris.

  Conseqüentment, les nòmines corresponents al mes de maig del 2015 estaran confeccionades amb el nou format.

   

   

  Departament Laboral

 • GARANTIA JUVENIL

  Incentius a la contractació de beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, es regula dins el marc de les mesures per al foment de l’ocupació (Reial Decret-llei,  8/2014, de 4 de juliol).  L'objectiu és garantir que els joves menors de 25 anys puguin, en un termini de 4 mesos,  rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. Per ser beneficiari de la Garantia Juvenil s'han de complir els requisits establerts i accedir al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per inscriure's. Accés amb DNI electrònic o certificat.

   

  Els incentius consisteixen en:

  a) Contractació indefinida: Bonificació de fins 300 € durant un màxim de 6 mesos, aplicable a contractacions compreses entre el 5 de juliol de 2014 i el 30 de juny de 2016. Compatible amb la resta d’incentius sempre que l’import mensual a cotitzar no sigui negatiu.

  Requisits:

  • Mantenir al treballador com a mínim un període de 6 mesos.
  • Incrementar el nivell de contractació indefinida i mantenir-lo durant tot el període de gaudi de la bonificació
  • Jornada com a mínim del 50% de la de treballador comparable a temps complet en el cas de contractació parcial.

  b) Contractes formatius: Elevació de la quantia màxima de les bonificacions per la l’activitat formativa.

  c) Contracte en pràctiques: Bonificació addicional del 50% a les cotitzacions de l’empresa a la SS, per la qual cosa l’incentiu és del 100%.

  d) Contracte a temps parcial amb vinculació formativa: S’afegeixen com a beneficiaris a  l’incentiu que ja existia, els inscrits al sistema nacional de Garantia Juvenil.

  e) Bonificacions a las pràctiques acadèmiques curriculars (obligatòries per a l’obtenció de títol) d’estudiants universitaris i de formació professional quan intervingui alguna retribució, en la seva condició de persones assimilades a l’alta a efectes de la seva integració a la Seguretat Social.

  Departament Laboral.

 • NOVETATS GESTIO I CONTROL INCAPACITATS TEMPORALS

  Impacte per les empreses de les novetats en gestió i control de la Incapacitat Temporal

  El Reial Decret 625/2014, 18 de juliol, introdueix uns ajustos en el procediment de la IT.

  Els canvis més rellevants per a l’empresa són:

  • Termini de remissió dels comunicats per sistema RED. Les empreses disposen de 3 dies hàbils (abans 5) per a remetre els comunicats mèdics de baixa, de confirmació o d’alta mitjançant el sistema RED.

   

  • Comunicat mèdic de confirmació. Es modifica la periodicitat dels comunicats de confirmació de baixa que ara s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge.

   

  • Data d’alta mèdica provisional. Quan el procés tingui una durada estimada inferior a 5 dies,  el comunicat de baixa i alta s’emet  en el mateix acte mèdic, i l’alta s’ha de comunicar quan sigui efectiva, podent quedar sense efecte si s’emet un comunicat de confirmació de baixa,  si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral.

   

  • Suspensió cautelar per incompareixença. En processos per contingències comuns, la incompareixença del treballador al reconeixement mèdic, suspèn cautelarment la seva prestació. Termini de 10 dies hàbils per a justificar l’absència i si és  justificada, la suspensió queda sense efectes i és la mútua (no l’empresa) qui abonarà  el pagament de la prestació corresponent al període de suspensió.

   

  • Revisió de l’alta mèdica per contingències professionals. Ampliació del termini del què disposa el treballador per a sol·licitar la revisió de l’alta mèdica emesa per una mútua a 10 dies hàbils (abans 4). El treballador té un termini màxim de 1 dia hàbil per comunicar a l’empresa la seva sol·licitud de revisió d’alta.

   

  Departament Laboral

 • Modalitat més ágil d'abonament de les mensualitats

  Us informem d’una forma més ágil per realitzar el pagament de les nòmines mensuals als treballadors.

  Solament necessitem saber les dades del compte de l’entitat pagadora de les nomines i els comptes dels treballadors on han de percebre la mensualitat.  També hi ha la possibilitat que l’import de la nòmina s’aboni en més d’un compte, si així ens ho sol·liciteu.

  Nosaltres generem la remesa bancària, us enviem el fitxer informàtic i vostè, solament, ha de realitzar el procés d’enviament, on line, del fitxer (Transferència SEPA) a la vostra entitat bancària; aleshores, es realitza l’abonament de les nomines mensuals als comptes indicats.

  Si us interessa aquesta modalitat de pagament, només cal que us poseu en contacte amb el vostre assessor laboral.

  Departament Laboral

 • Eines per a l'autogestió de la prevenció de riscs laborals

  El Govern ha posat en marxa el servei denominat “Prevención10.es”, que és un conjunt de serveis d’assessorament per a les empreses de fins a 10 treballadors i també per a  treballadors autònoms sense treballadors al seu càrrec, per facilitar a les mateixes el compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció de riscs laborals sense haver d’acudir a tercers, reduint les despeses i simplificant la forma del compliment de la Llei.


  També s’ha posat en marxa el servei denominat “Prevención25.es”, per a les empreses de fins a 25 treballadors, perquè l’empresari pugui assumir la prevenció de la seva empresa, sempre i quan aquest, desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball, tingui la capacitat necessària i disposi d’un únic centre de treball.


  L’objecte d’aquests instruments són prestar assistència a les petites empreses per tal que aquestes es realitzin l’avaluació dels riscs que presenten les seves activitats productives, s’estableixi la planificació de les mesures preventives dels riscs laborals, o bé, s’actualitzin les mesures ja establertes.


  El servei s’estructura en les següents àrees funcionals:


  “Evalua’t”- Establiment del Pla de prevenció, Avaluació de riscos i Planificació de l’activitat preventiva.
  “Stop riscs laborals” – Servei telefònic d’assistència i orientació.
  “T-formes” – Consistent en un pla de formació dirigit a l’empresari perquè pugui assumir, personalment, la gestió de la prevenció de riscs laborals.
  “Autoprevent” – Eina que facilita al treballador autònom sense treballadors a càrrec seu, l’assessorament tècnic necessari pel compliment dels seus deures i obligacions i que promou la formació específica adaptada a les particularitats d’aquests treballadors.

  Les empreses podran obtenir la impressió documental del seu pla de prevenció, l’avaluació de riscs laborals i la seva planificació de l’activitat preventiva, així com les seves adaptacions, que tindran eficàcia plena a efectes d’acreditar el compliment de les obligacions documentals establertes a l’art. 23 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

   

  Departament Laboral

 • El cèntim sanitari

  El passat 27 de febrer de 2014 es va publicar la Sentència del Tribunal de Justícia que fa referència a l’Impost sobre les Ventes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (en endavant “IVMDH”), més conegut com “el cèntim sanitari”.

  En aquest sentit, s’exposen les característiques més importants d’aquesta mesura:

   

  Mesures Fiscals: El cèntim sanitari o l’ IVMDH

   

  Què és: L’IVMDH és un Impost que recau sobre el consumidor que s’aplica al gasoil, fuel i querosè no utilitzat com a combustible de calefacció. Aquest Impost va entrar en vigor des de l’1 de gener de 2002 fins l’1 de gener de 2013, i com a conseqüència d’aquesta Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats (Assumpte C-82/12) és nul per ser contrari a les directrius de Dret Comunitari.

  Els imports que es tindran en compte per calcular aquest Impost seran la suma del tram estatal i autonòmic.

   

  El tram estatal:
  - Gasoil d´ús general: 24€ por 1.000 litres.
  - Gasoil d’usos especials i de calefacció: 6€ por 1.000 litres.
  - Fuel: 1€ per tona.
  - Querosè d’ús general: 24€ per 1.000 litres.  


  El tram autonòmic per Catalunya (amb efectes des de l’1 abril de 2012):
  - Gasoil d’ús general: 48€ per 1.000 litres.
  - Gasoil d’usos especials i de calefacció: 6€ per 1.000€.
  - Fuel: 1€ per tona.
  - Querosè d’ús general: 24€ per 1.000 litres.

   

  Qui té dret a reclamar? Qualsevol empresa i qualsevol persona física que hagi pagat per aquest Impost, i que aporti factures que acreditin el pagament en benzineres.

  Com es pot reclamar? La devolució d’aquestes quantitats es podrà reclamar per dos vies sempre i quan s’hagin conservat aquelles factures en els períodes que va ser aplicació aquest Impost, i que enumerem a continuació:

  a) Es podrà fer una sol•licitud d’ingressos indeguts per aquelles liquidacions que no hagin transcorregut 4 anys, ja que en cas contrari estaran prescrites. Aquesta sol•licitud es podrà presentar a partir del 15 de març.

  b) Es podrà iniciar des de avui un procediment d’exigència de responsabilitat patrimonial de l’Estat per les quotes suportades de l’IVMDH en períodes ja prescrits. Si bé, cal destacar que aquest procediment és més complexa i llarg que l’anterior.


  En aquest sentit, restem a la vostre disposició per qualsevol dubte relacionat amb aquesta Circular Informativa.

   

   

  Departament Fiscal
   

 • Mesures de recaptació del govern

  Us informem que el Govern ha aprovat una sèrie de mesures per recaptar més, a nivell de les assegurances socials mensuals i que afecten a totes les empreses i treballadors autònoms, les principals són:

   

  • Inclusió a la base de cotització del plus de distància i transport, així com totes les millores de les prestacions de la seguretat social, excepte la de Incapacitat Temporal. Resulten incloses les contribucions per a plans de pensions i sistemes alternatius. Únicament, queden excloses les dietes que s’han generat en un municipi diferent del lloc de treball habitual i de la residència habitual.

   

  • A partir del mes de març 2014, s’estableix l’obligació, de l’empresari, de comunicar a la TGSS, en cada període de liquidació, l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, independent de si estan inclosos o exclosos de cotització.

   

  • Pels treballadors autònoms, que hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 10, la base mínima de cotització pel següent exercici, tindrà una quantia igual a la dels treballadors del grup de cotització 1 del Règim General.

   

  Per totes aquestes novetats i d’altres, us aconsellem que us poseu en contacte amb el vostre assessor/a laboral per celebrar un reunió i tractar els temes.

   

   

  Departament Laboral