APROVACIÓ D'UN PROCEDIMENT MÉS ÀGIL PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN L'ORDRE SOCIAL I EL SEU AUGMENT

 

El passat 5 d’agost es va publicar al BOE el Reial Decret 688/2021, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament general sobre procediments per la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i pels expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, normativa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2022.

 

Us detallem els punts més importants d’aquesta nova regulació:

 

-Activitat administrativa automatitzada. Inspecció de treball tindrà una activitat administrativa més automatitzada, analitzant les dades massives per controlar incompliments, especialment de Seguretat Social. Així, podran expedir una Acta d’infracció sense la intervenció directe de l’Inspector/a de Treball.

 

-Pagament immediat (“Pronto pago”). Es permetrà l’abonament de la sanció amb una reducció del 40% de l’import, sempre i quan l’infractor reconegui la seva responsabilitat.

 

Recordatori: en data 1 d’octubre s’incrementen les sancions per infraccions en l’Ordre Social.

 

A continuació us ho mostrem en un requadre:

 

TIPUS D'INFRACCIÓ GRADUACIÓ SANCIÓ EXEMPLES

Relacions laborals i treball,
Seguretat Social, moviments
migratoris i Treball 
d'estrangers,

ETT i empreses usuàries i infraccions per obstrucció

Lleu

 

De 70 a 750€ •No exposar en un lloc visible del centre de treball el calendari laboral vigent.
•No conservar durant 4 anys la documentació que acrediti el compliment d'obligacions d'afiliació, altes...
  Greu De 751 a 7.500€
 
•No formalitzar l'acord de treball a distància.
•Iniciar l'activitat sense haver sol·licitat inscriure's a la SS.
  Molt greu De 7.501 a 225.018€ •Impagament i endarreriments reiterats en el pagament dels salaris.
•No ingressar, en temps i forma, les quotes corresponents que recapta la
Tresoreria General de la SS.
Supòsits especials Greu De 3.750 a 12.000€ •No sol·licitar l'afiliació inicial o alta de persones treballadores que ingressen al servei de l'empresari o sol·licitar-la fora de termini.
•Comunicar la baixa en un règim de la SS de treballadors per compte aliè
encara que continuin la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació
de serveis, servint-se d'una alta indeguda en un règim de persones
treballadores per compte propi.
  Molt greu De 12.001 a 225.018€ •Donar ocupació a persones beneficiàries o sol·licitants de pensions o altres
prestacions periòdiques de la SS.
Prevenció de riscos laborals Lleu De 45 a 2.450€ •No comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball.
  Greu De 2.451 a 49.180€ •No portar a terme avaluaciones de riscos, actualitzacions o revisions.
•No realitzar reconeixements mèdics i proves de vigilància de l'estat de
salut als treballadors.
  Molt greu De 49.181 a 983.736€ •No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i
salut de les treballadores en períodes d'embaràs o lactància.

 

Departament laboral