LLEI 11/2021 DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

 

 

El passat 9 de juliol es va publicar al BOE la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta llei ha modificat l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions que, resumidament, quedaran així:

 

Quan alguna de les parts intervinents sigui un empresari o professional no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000€ (abans 2.500€) o el seu contravalor en moneda estrangera. Tot i així, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional aquest import citat serà de 10.000€ o el seu contravalor en moneda estrangera.

 

L’incompliment d’aquesta normativa comportarà un expedient sancionador amb multes pecuniàries proporcionals del 25% de la base; amb la possibilitat de reduir la sanció al 50% si no es presenten al·legacions.

 

Consideracions a tenir en compte respecte la limitació de pagaments en efectiu:

 

-Afecta factures, nòmines i qualsevol altre pagament o cobrament.
-Es considera efectiu un xec bancari al portador.
-Els clients poden pagar en efectiu a un compte bancari, ara bé, l’ingrés l’ha de fer el propi client.
-No es permeten els cobraments o pagaments en efectiu parcials en relació a una operació que superi la quantitat de 1.000€.
-No es permet fraccionar una operació en diferents factures per eludir el límit dels 1.000€. 
-Es permet cobrar en efectiu una “factura recapitulativa” en la qual s’incloguin diverses operacions realitzades en dates diferents per un mateix destinatari, sempre que s’hagin efectuat dins un mateix mes natural i es pugui demostrar que es tracta d’operacions diferents i independents.
-Cal conservar els justificants de pagament de les operacions superiors a 1.000€ durant un període de 5 anys.

 

Departament fiscal