DECRET LLEI 39/2020: AJUDES ALS AUTÒNOMS

 

 

El Decret Llei 39/2020, publicat el 4 de novembre, preveu un ajut de pagament únic per import de 2.000,00€ (fins exhaurir la partida pressupostària) a favor dels treballadors autònoms, siguin persona física o part de microempreses. És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, pública o privada, excepte amb la subvenció per afavorir l’autoocupació de joves (Llei 16/2020 de 5 de maig).

 

Qui pot sol·licitar aquest ajut?


1.- Treballadors autònoms donats d’alta al RETA que (cal complir els 2 requisits):

a) Treballin com a persona física a títol individual o amb treballadors al seu càrrec. 
b) Total personal del negoci del 2019 (autònom i/o contractat en règim general) = o < a 6.

 

2.- Treballadors autònoms donats d’alta a una mutualitat alternativa al RETA que (cal complir els 2 requisits):

a) Treballin com a persona física a títol individual o amb treballadors al seu càrrec. 
b) Total personal del negoci del 2019 (autònom i/o contractat en règim general) = o < a 6.

 

3.- Treballadors autònoms donats d’alta al RETA o a una mutualitat alternativa a aquest, que (cal complir els 2 requisits):

a) Hagin constituït una societat amb un màxim de 3 socis al 2019.
b) Total personal del negoci del 2019 (socis i/o contractats en règim general) = o < a 6.

 

4.- Socis de cooperatives (cal complir els 2 requisits):

a) Amb un màxim de 3 socis al 2019, que cotitzin al RETA o a una mutualitat alternativa a aquest. 
b) Total personal del negoci del 2019 (socis i/o treballadors no socis) = o < a 6.

 

Queden excloses les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Requisits:


a) Tenir domicili fiscal a Catalunya.
b) Estar d’alta al RETA o a un sistema alternatiu.
c) La base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser = o < a 35.000€.
d) El rendiment net d’01/01/2020 a 30/09/2020 ha de ser = o < a 13.125€.

 

Si es compleixen aquests requisits, aquest ajut és compatible amb estar d’alta al règim de treballadors per compte aliè i règims integrats.


Aquells que estigueu interessats en sol·licitar aquest ajut envieu-nos un correu electrònic a l’adreça: aparramon@curriusassociats.com.
 

Departament laboral