IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS (MODEL 540)

 
 
Us recordem que durant el mes de juny, aquelles societats que tinguin domicili fiscal a Catalunya i tinguin actius no productius situats a Catalunya han de presentar l’IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS.
 
 
Què s’entén per actius no productius?
 
⇒Els béns que se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis o partícips de la societat, o a persones vinculades a aquests, i que es destinen a l’aprofitament propi, excepte que el seu ús constitueixi un rendiment en espècie (en cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considerarà només la part o proporció que es destina a l’aprofitament privat).
 
⇒Els béns que se cedeixen mitjançant preu als propietaris, socis o partícips de la societat, o a persones vinculades a aquests, i que es destinen a l’ús propi, excepte que el beneficiari satisfaci per la cessió del bé el preu de mercat, treballi de manera efectiva a la societat i percebi per això una retribució superior al preu de la cessió.
 
⇒Els béns que no estan afectes a l’activitat econòmica, és a dir, els que no s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica.
 
 
Quins tipus de béns afecta?
 
•Béns immobles
•Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cv
•Embarcacions de lleure
•Aeronaus
•Objectes d’art i antiguitats (amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric)
•Joies
 
 
Als efectes d’aquest impost s’entenen per béns situats a Catalunya, aquells béns immobles situats en territori català i aquells vehicles, embarcacions, aeronaus, obres d’art, antiguitats o joies la tinença de les quals correspongui a la societat.
 
 
Quins béns estan exclosos?
 
♦No es consideren actius no productius si es destinen a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat.
 
♦Tampoc es consideren no productius si es destinen a serveis econòmics o socioculturals del personal de l’entitat.
 
 
Què s’ha de pagar?
 
La base imposable d’aquest impost és la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius: 
 
→ En el cas dels immobles: en base al valor cadastral. 
→ En el cas de la resta d’actius (vehicles, embarcacions, aeronaus, joies, obres d’art...): en base al valor de mercat.
 
Un cop obtingut el total de tots els actius, es pagarà segons la taula següent:
 
 
 
 
Quan s’ha de presentar aquest impost?
 
De l’1 al 30 juny de cada any. 
 
 
Quina és la data de meritació? 
 
La data de meritació d’aquest impost és l’1 de gener de cada any. Això significa que caldrà liquidar aquest impost en funció dels actius no productius que tingui la societat en propietat en data 1 de gener de l’any en curs. 
 
Així doncs, en cas que la societat tingui habitatges no afectes o vehicles d‘ús privat d’una potència superior a 200 cv, embarcacions, aeronaus, joies o obres d’art, ens hauríeu d’enviar, el més aviat possible, les següents dades:
 
 
 HABITATGES             
-data d’adquisició
-referència cadastral
-valor cadastral
-percentatge de titularitat
 
 
VEHICLES, EMBARCACIONS O AERONAUS    
-data d’adquisició
-valor d’adquisició
-permís de circulació
-fitxa tècnica
 
 
JOIES O OBRES D’ART        
-data d’adquisició
-valor d’adquisició
-certificat d’autenticitat 
 
 
Departament fiscal